3031. Modernisering Clauscentrale eenheid A-D te Maasbracht

Essent Power B.V. is van plan om de Clauscentrale in Maasbracht te moderniseren tot een STEG-installatie (STEG staat voor SToom- En Gasturbine). Deze centrale wekt elektriciteit op uit aardgas. De centrale wordt daardoor efficiënter en het vermogen wordt groter. Voor het voornemen is een rijksinpassingsplan nodig en een aantal vergunningen. Voordat de minister van Economische zaken een besluit neemt zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De minister heeft de Commissie nu gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
13-11-2015 Ter inzage legging MER
25-11-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
05-04-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport goede informatie bevat over het project en de mogelijke varianten voor technische uitvoering en bedrijfsvoering. De milieugevolgen zijn uitgebreid beschreven en onderbouwd.
In het rapport ontbreekt nog informatie over de effecten van geluidverstoring op broedvogels in natuurgebieden die direct naast de centrale liggen. Ook is volgens de Commissie nog niet duidelijk of het project kan voldoen aan de Natuurbeschermingswet.
De Commissie adviseert de minister om deze natuurinformatie eerst in beeld te laten brengen en dan pas te besluiten over het project.
 

Advies reikwijdte en detailniveau
In een eerdere fase heeft de Commissie een advies voor de reikwijdte en het detailniveau voor het MER uitgebracht. In die fase waren Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg het bevoegd gezag.
De advisering over deze fase is terug te vinden onder projectnummer 2463

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
ir. Tanja Bremer
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Essent Energie Productie B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 2011: verbrandingsinstallatie

Bijgewerkt op: 08 apr 2016