3025. Net op Zee Borssele

TenneT wil toekomstige offshore windparken aansluiten op het hoogspanningsnet bij Borssele. De ministers van Economische zaken en van Infrastructuur en Milieu besluiten binnenkort over het inpassingsplan en diverse vergunningen die nodig zijn voor dit project Net op Zee Borssele. Voorafgaand zijn de milieugevolgen hiervan onderzocht in een milieueffectrapport. De ministers hebben het rapport laten aanpassen omdat de Commissie eerder constateerde dat informatie ontbrak. De ministers hebben de Commissie gevraagd het rapport opnieuw te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-02-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
05-03-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
12-03-2015 Aankondiging start procedure
28-04-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
02-03-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
12-03-2016 Kennisgeving MER
13-03-2016 Ter inzage legging MER
02-05-2016 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
31-05-2016 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport de milieueffecten van vier potentiële tracé-alternatieven voor de hoogspanningsverbinding vanaf de offshore windparken naar het vaste land bij Borssele goed vergelijkt. Zo gaat één tracé volledig door de Westerschelde en anderen deels over land (volledig ondergronds) of door het Veerse Meer.
In het rapport is aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar een tracé door de Westerschelde. De waterbodem van de Westerschelde is dynamisch, waardoor de dieptes van de zandlagen waarin de kabel ligt sterk kunnen veranderen. Het rapport geeft nu aan dat de kabel dieper in de bodem gelegd wordt om toekomstige herstelwerkzaamheden en daaraan verbonden milieugevolgen zoveel mogelijk te voorkomen.
Het rapport geeft daarnaast nieuwe informatie over effecten tijdens de aanleg op Bruinvissen op de Noordzee en op vogels op hoogwatervluchtplaatsen. TenneT stelt in het rapport maatregelen voor om teveel effecten te voorkomen (bijvoorbeeld stiller heien).
De Commissie vindt dat hiermee goede milieu-informatie voor de besluiten over Net op Zee Borssele beschikbaar is.


Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport de milieueffecten van vier potentiële tracé-alternatieven voor de hoogspanningsverbinding vanaf de offshore windparken naar het vaste land bij Borssele goed vergelijkt. Zo gaat één tracé volledig door de Westerschelde en anderen deels over land (volledig ondergronds) of door het Veerse Meer.
In het rapport is aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar een tracé door de Westerschelde. De milieugevolgen van dit tracé zijn nog niet compleet beschreven. De waterbodem van de Westerschelde is dynamisch, waardoor diepte van de zandlagen waarin de kabel ligt sterk kunnen veranderen. Het rapport geeft nog niet aan hoe hiermee omgegaan wordt (bijvoorbeeld herstelwerkzaamheden) en wat de milieuconsequenties hiervan kunnen zijn. De Commissie mist in het rapport daarnaast nog informatie over effecten tijdens de aanleg op Bruinvissen op de Noordzee en op vogels op hoogwatervluchtplaatsen.
De Commissie adviseert het rapport te laten aanpassen en dan pas te besluiten. Hierdoor kan met deze informatie rekening gehouden worden bij de te nemen besluiten.
De ministers hebben aangegeven het advies over te nemen. Het aangepaste rapport zullen zij opnieuw door de Commissie laten toetsen. De Commissie zal bij dit advies ook de zienswijzen op Net op Zee Borssele betrekken.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De ministers hebben in overleg met de omgeving vier realistische tracés ontworpen voor de hoogspanningsverbinding vanaf de offshore windparken naar het vaste land bij Borssele. Zo gaat één tracé volledig door de Westerschelde en anderen deels over land (volledig ondergronds) of door het Veerse Meer. De Commissie vindt de milieuvergelij-king van alle vier de tracéalternatieven belangrijk. Hierdoor geeft het rapport straks een goed beeld van de (milieu)voor- en nadelen van de tracés voor de te maken afweging.
De Commissie vraagt in haar advies ook aandacht voor de gevolgen voor natuur tijdens de aanleg van de kabel, bijvoorbeeld de verstoring van vogels in het Veerse Meer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Poppe de Boer
dr. Theo Fens
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied; Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C24 2011: hoogspanningsleiding
D24.1/2 2011: hoogspanningsleiding

Bijgewerkt op: 31 mei 2016