3019. Marker Wadden vergunningen fase 1

Vereniging Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat willen samen met andere partijen de ‘Marker Wadden’ realiseren. Het project Marker Wadden voorziet in het gefaseerd aanleggen van natuureilanden in het Markermeer. Doel is ontwikkeling van eilanden die vooral voor vogels aantrekkelijk zijn en verbetering van de waterkwaliteit van het Markermeer. Voordat gestart wordt met de eerste 1000 ha, is een vergunning volgens de Ontgrondingenwet en een Projectplan Waterwet nodig. De milieugevolgen zijn onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
30-01-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
26-03-2015 Kennisgeving MER
26-03-2015 Ter inzage legging MER
01-06-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport is goed leesbaar en gestructureerd opgezet. De gevolgen van het plan en de effecten op de natuur zijn helder en overzichtelijk in beeld gebracht. Wel wijst de Commissie op de mogelijke effecten op aanwezige archeologische waarden in het gebied. Zij adviseert de informatie die nodig is om te bepalen of er archeologische waarden zijn verder uit te werken en ook te kijken naar het moment dat deze informatie aanwezig is. Op die manier kunnen deze waarden zoveel mogelijk behouden blijven. Voorzitter van de werkgroep Tom Smit hierover: “Bij dit project wordt veel aan de aannemer overgelaten. Hierdoor kan alle informatie er nu nog niet zijn. Door eisen te stellen aan het moment dat de informatie er wel moet zijn, kunnen grote effecten op erfgoed zoveel mogelijk beperkt worden.”
Enkele jaren terug is het Bestemmingsplan voor dit project vastgesteld. De Commissie heeft hierover onder projectnummer 2769 advies uitgebracht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Jappe de Best
dr. Heleen van Londen
dr. Godfried van Moorsel
ing. Rob Vogel

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat Midden Nederland
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Inspectie Leefomgeving en Transport

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.2 Vrijwillig toetsingsadvies
D29.2 2011: mineralenwinning waterbodem

Bijgewerkt op: 02 jun 2015