2985. Omgevingsplan Binckhorst

De gemeente Den Haag wil met een flexibel Omgevingsplan bedrijventerrein De Binckhorst ontwikkelen tot een veelzijdige stadswijk. Het plan kent geen concreet eindbeeld en particuliere initiatieven worden uitgenodigd met plannen te komen. De gemeente stelt ‘spelregels’ op waaraan ontwikkelingen worden getoetst. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het Omgevingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een Omgevingseffectrapport (OER). Tijdens de toetsing van het OER signaleerde de Commissie eerder dat belangrijke informatie ontbrak. De gemeente Den Haag heeft deze ontbrekende informatie in een nieuw rapport uitgewerkt. Bekijk de video over dit project

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
03-06-2015 Aankondiging start procedure
04-06-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
05-06-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
15-09-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Tussentijdse toetsing
19-05-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-05-2016 Datum kennisgeving
27-05-2016 Ter inzage legging van de informatie
13-10-2016 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing
13-09-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-09-2017 Kennisgeving MER
21-09-2017 Ter inzage legging MER
21-12-2017 Voorlopig advies uitgebracht
Persbericht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het OER
21-12-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-02-2018 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies over aanvulling op het OER
Het nieuwe rapport geeft expliciet aan dat De Binckhorst in de huidige situatie knelpunten kent op het gebied van leefomgeving en bereikbaarheid. Om de gebiedsontwikkeling en ambities van de gemeente (5.000 nieuwe woningen) mogelijk te maken moet de leefbaarheid en de bereikbaarheid verbeteren. Het rapport beschrijft verschillende maatregelen waarmee dit haalbaar is. Voor geluid worden bijvoorbeeld 30-km/uur gebieden en stille binnengebieden en luwe zijden van gebouwen voorgesteld. Belangrijk daarbij is dat de ontwikkeling van de kwaliteit van de leefomgeving en bereikbaarheid wordt gemonitord. Zo wordt duidelijk wanneer en met welke maatregelen ruimtelijke ontwikkelingen kunnen worden uitgevoerd. En wordt duidelijk wanneer maatregelen in het openbaar vervoer nodig zijn.


Voorlopig toetsingsadvies
Met het opstellen van het Omgevingsplan loopt de gemeente vooruit op de invoering van de Omgevingswet. Een omgevingsplan verschilt van een traditioneel bestemmingsplan doordat de plankaart en regels meer flexibiliteit en een planhorizon van 20 jaar bieden. De Commissie concludeert dat onduidelijk is hoe de bestuurlijke keuzes in het Omgevingsplan worden onderbouwd met de milieu-informatie uit het OER.
De bestaande industriële activiteiten en de Rotterdamsebaan zorgen in de Binckhorst voor negatieve effecten op de leefomgeving. Zo worden langs de Rotterdamsebaan de normen voor luchtkwaliteit overschreden. En rond de bestaande industrie worden geluidsnormen overschreden. Dit betekent dat op die plekken in de huidige situatie geen woningbouw mogelijk is. De Commissie adviseert de gemeente duidelijk te maken hoe zij hiermee omgaat.
De gemeente heeft aangegeven de adviezen uit het voorlopig toetsingsadvies over te nemen. Zij gaat een aanvulling op het OER opstellen en zal deze informatie voor toetsing aan de Commissie voorleggen. De Commissie zal op basis daarvan een definitief advies opstellen


Tussentijdse toetsing milieueffectrapport
Het rapport geeft al een goed beeld van de fysieke leefomgeving en het gemeentelijk beleid. De Commissie adviseert deze informatie te bundelen in integrale thema´s zoals stedenbouw, mobiliteit, economie, duurzaamheid en leefomgeving. Deze thema’s vormen een goed hulpmiddel bij het opstellen van het beoordelingskader waarmee in de uitvoeringsfase kan worden bepaald of een particuliere initiatief past bij de doelen voor het gebied de Binckhorst. De gemeente kan op basis van deze doelen ook haar monitoringsprogramma inrichten, zodat straks ´gemeten´ kan worden in hoeverre de doelen worden behaald of dat bijsturing nodig is.
De Commissie adviseert ook te onderzoeken welke sturingsmogelijkheden de gemeente heeft met het omgevingsplan. Onderzoek wat het (milieu)effect is van een hoge mate van sturing met veel harde beleidsregels (iets mag wel of niet) versus een lage mate van sturing (regels loslaten of flexibel hanteren). Hiermee kan de gemeente straks een weloverwogen keuze maken in het omgevingsplan. Dit sluit ook aan bij het gedachtegoed van de nieuwe omgevingswet. Daarbij staan de doelen en effecten van een plan in de fysieke leefomgeving centraal en niet de vraag of een initiatief wel mag


Advies over reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het rapport de leefomgevingskwaliteit die de gemeente in het gebied wil bereiken centraal te zetten en deze te vergelijken met de huidige milieuruimte op Binckhorst. Zo krijgen gemeentebestuurders inzicht in de mogelijkheden en consequenties van keuzen om nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw of bedrijvigheid meer of minder ruimte te geven. Bijvoorbeeld: in de Trekvlietzone met de Fokkerhaven lijken nu al goede mogelijkheden aanwezig om een aantrekkelijk woonmilieu te realiseren. De Begraafplaatszone lijkt op voorhand goede mogelijkheden te hebben voor (kleinschalige) bedrijvigheid en woningbouw terwijl het Gasfabriekterrein op dit moment meer beperkingen voor woningbouw kent.
De Commissie adviseert ook een systeem van monitoring te ontwikkelen waarmee straks in de gaten kan worden gehouden hoe de milieusituatie in het gebied zich ontwikkelt, zodat zo nodig kan worden bijgestuurd.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Michiel van Pelt
ing. Ben Peters
ir. Paul van Vugt
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Den Haag

Bevoegd gezag
Gemeente Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 22 feb 2018