2971. Pluimveehouderij Duinkerken-Haanstra, gemeente De Wolden

Maatschap Duinkerken-Haanstra wil haar pluimveebedrijf aan de Ommerweg 65-67 in Zuidwolde, gemeente De Wolden renoveren en uitbreiden van 100.000 vleeskuikens naar maximaal 210.000 vleeskuikens. Om dit mogelijk te maken is een nieuwe omgevingsvergunning nodig. Een milieueffectrapport is opgesteld om de milieugevolgen van de renovatie en uitbreiding te onderzoeken.

Procedure en adviezen

Toetsing
25-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-09-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport beschrijft de relevante milieugevolgen zoals geurhinder, geluidsoverlast en inpassing van het bedrijf in het landschap. Schade aan natuur in nabijgelegen gebieden van de ecologische hoofdstructuur is echter nog niet onderzocht.
De Commissie adviseert dit in een aanvulling op het rapport alsnog te onderzoeken en pas daarna een besluit te nemen over de omgevingsvergunning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
drs. Roeland van Kerkhoff
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Mts. Duinkerken-Haanstra

Bevoegd gezag
Gemeente De Wolden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 26 mei 2021