2961. Uitbreiding varkenshouderij Gendringseweg 9 te Aalten

De gemeente Aalten wil de uitbreiding van een intensieve veehouderij aan de Gendringseweg 9 planologisch mogelijk maken. Daarom wordt het bestemmingsplan aangepast. Ook is een vergunning nodig voor deze uitbreiding. Voor de besluitvorming over de bestemmingsplanwijziging en voor de vergunning is een MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
23-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-11-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsavies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport is goed leesbaar en helder van structuur. Het rapport beschrijft een aantal alternatieven en bevat zeer uitgebreide en relevante informatie. Zowel in het voorkeursalternatief als het meest milieuvriendelijke alternatief wordt voorkomen dat extra stikstof vrijkomt ten opzichte van de huidige situatie. Daardoor zijn negatieve gevolgen voor beschermde natuur door stikstofdepositie uitgesloten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Marc Pijnenburg
ing. Richard Schokker
dr. Nico de Vries

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
J.T. van de Wolfshaar, E.A. van de Wolfshaar en B.W. van de Wolfshaar - Van de Boom

Bevoegd gezag
Gemeente Aalten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 17 nov 2014