2958. Eiland van Schalkwijk en ’t Goy eo

De gemeente Houten actualiseert de bestemmingsplannen voor de buitengebieden Eiland van Schalkwijk en ’t Goy en omgeving. Met de actualisering van deze plannen wordt onder meer de ontwikkelruimte van agrarische bedrijven planologisch geregeld. Voor de besluitvorming is een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
13-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-07-2014 Ter inzage legging MER
18-08-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt het opgestelde milieueffectrapport een goed leesbaar en helder gestructureerd document. Het geeft een duidelijke beschrijving van het plangebied, van de ontwikkelingen daarbinnen en van de belangrijkste milieugevolgen. Het rapport laat zien dat uitbreidingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt aan de agrarische bedrijven te negatieve gevolgen heeft voor beschermde natuur (Natura 2000-gebieden). Welke consequenties dat heeft voor het plan, komt niet goed aan de orde. Verder ontbreekt informatie over de effecten van bestrijdingsmiddelen in de fruitteelt op de (grond)waterkwaliteit. Daarom adviseert de Commissie het rapport aan te vullen voordat zij een besluit neemt over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Sjoerd Bokma

Voorzitter: prof. dr. ir. Rudy Rabbinge
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Houten

Bevoegd gezag
Gemeente Houten

Overige gegevens

Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 26 mei 2021