2902. N358 De Skieding, grens Fryslan/Groningen

De provincie Fryslân wil de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N358 tussen Surhuisterveen en de aansluiting op de A7, beter bekend als ‘De Skieding’, verbeteren. Gelet op de reacties uit de omgeving en het belang dat wordt gehecht aan het doorlopen van een zorgvuldig proces, heeft de provincie besloten om op vrijwillige basis de milieugevolgen van mogelijke aanpassingen van de N358 in een milieueffectrapport te onderzoeken. Daarna zal de provincie besluiten over het vervolgproces. De provincie Fryslân had de Commissie gevraagd om het rapport te toetsen. De Commissie adviseerde om te onderzoeken of de zogenoemde nul-min-variant (waarbij de bestaande weg als erftoegangsweg wordt ingericht) de doelen voor verkeersveiligheid en doorstroming ook kan halen. De provincie heeft aanvullend onderzoek gedaan en dit ook aan de Commissie voorgelegd.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
14-06-2014 Aankondiging start procedure
16-06-2014 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
16-06-2014 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
05-09-2014 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
01-03-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-06-2016 Voorlopig advies uitgebracht
Voolopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
25-07-2016 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Net als het milieueffectrapport is ook de aanvulling daarop helder en goed leesbaar. De aanvulling gaat uitgebreid in op iedere aanbeveling van de Commissie.
Uit de aanvulling blijkt dat op dit moment gemiddeld 69 km/uur op De Skieding wordt gereden en dat nu en in de nabije toekomst geen doorstromingsproblemen worden voorzien. Ook is duidelijk dat op De Skieding alleen veilig 60 km/uur kan worden gereden als de weg als erftoegangsweg wordt ingericht. Volgens de Commissie gaat de beoordeling van de nul-min-variant er echter niet van uit dat De Skieding ook daadwerkelijk als erftoegangsweg wordt ingericht. De Commissie schat in dat de score van de nul-min-variant ingericht als erftoegangsweg anders zal uitvallen dan nu in de aanvulling is aangegeven.
De Commissie adviseert daarom voordat een besluit wordt genomen over het vervolg, het aangevulde rapport hierop aan te passen


Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie vindt het rapport goed leesbaar. Effecten op geluid en luchtkwaliteit van verschillende aanpassingen van de N358 zijn goed in beeld gebracht.
De Commissie leidt uit het rapport af dat op dit moment geen wezenlijke problemen voor doorstroming en verkeersveiligheid bestaan noch dat deze op termijn worden verwacht. Het is de Commissie nog niet duidelijk of met de zogenoemde nul-min-variant (waarbij de bestaande weg als erftoegangsweg wordt ingericht) de doelen voor verkeersveiligheid en doorstroming ook gehaald kunnen worden. De Commissie adviseert na te gaan of dit het geval is. De Commissie adviseert daarom voordat een besluit wordt genomen over het vervolg, het rapport hierop aan te passen. De provincie heeft aangegeven het advies over te nemen.


Advies reikwijdte en detailniveau
Volgens de Commissie moet het milieueffectrapport een analyse bevatten van de huidige en toekomstige concrete verkeersproblematiek op de N358 en deze vertalen in concrete doelen en heldere, toetsbare criteria waaraan de varianten kunnen worden getoetst. Zij adviseert bovendien in het rapport een variant op te nemen waarin knelpunten als veiligheid en doorstroming worden opgelost, zonder dat sprake is van een opwaardering als een gebiedsontsluitingsweg.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jon van Dijk
dr. Henk Everts
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Fryslân

Bevoegd gezag
Provincie Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Bijgewerkt op: 16 aug 2016