2899. Spitsstrook A7/A8

Rijkswaterstaat wil de doorstroming van het verkeer op de A7/A8 tussen de knooppunten Purmerend Zuid, Zaandam en het Coenplein verbeteren. Zij wil daarvoor een spitsstrook aanleggen op de linker rijbaan in de richting van Amsterdam. Dit besluit wordt vastgelegd in een Tracébesluit waar een milieueffectrapport voor moet worden opgesteld. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
13-03-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-07-2014 Kennisgeving MER
29-07-2014 Ter inzage legging MER
07-11-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport over de spitsstroken A7/A8 beschrijft de aanleg van een spitsstrook en de effecten daarvan op natuur en milieu. Deze beschrijving is systematisch en goed uitgewerkt en wordt ondersteund door helder kaartmateriaal. De Commissie concludeert echter dat het rapport en de Passende beoordeling nog niet de essentiële informatie bevatten voor de besluitvorming over het Tracébesluit. Belangrijke informatie over de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden en de ecologische hoofdstructuur ontbreekt.
De Commissie adviseert daarom een aanvulling op te stellen en daarna pas een besluit te nemen. Ga in de aanvulling in op de effecten van stikstofdepositie:

  • op natura 2000-gebieden en mogelijke maatregelen om deze effecten te voorkomen;
  • de ecologische hoofdstructuur en de maatregelen om deze te beperken.

De Commissie doet ook een aantal aanbevelingen voor de vervolgbesluitvorming, deze punten zijn geen essentiële tekortkomingen. Het betreft:

  • de beschrijving van de verkeerskundige context waarbinnen het project wordt uitgevoerd;
  • het advies om naast een hoog groeiscenario ook een laag groeiscenario te gebruiken voor ontwikkeling van de verkeersintensiteiten;
  • advies om de score voor geluid aan te passen;
  • een nadere toelichting op de uitkomsten voor de luchtkwaliteitsberekeningen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Jan Termorshuizen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 11 dec 2014