2868. Bestemmingsplan Kijkduin-Ockenburgh

Met het bestemmingsplan Kijkenduin-Ockenburgh wordt de eerste uitwerking van het Masterplan Kijkduin gerealiseerd. Het gemeentebestuur van Den Haag maakt hiermee onder meer de bouw van 500 woningen en appartementen, de uitbreiding van het Atlantic hotel, de herontwikkeling van het Deltaplein en het wellnesscentrum Machiel Vrijenhoek mogelijk.    

Procedure en adviezen

Toetsing
09-12-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-12-2013 Kennisgeving MER
20-12-2013 Ter inzage legging MER
14-02-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Door de structuur van het MER en de samenvatting is de informatie goed toegankelijk. De (milieu)knelpunten en maatregelen brengt het MER goed in beeld. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de toename in geluidhinder door het toepassen van stil asfalt sterk beperkt kan worden. In het MER zijn landschap en ruimtelijke kwaliteit belangrijke aspecten. Het MER geeft goed inzicht in zowel de huidige situatie als de effecten van de voorgenomen activiteiten. Ook de gevolgen voor natuur zijn uitgebreid en gedetailleerd in beeld gebracht. De gevolgen voor de Ecologische hoofdstructuur en de door de Flora- en faunawet beschermde soorten volledig en correct beschreven. Van mitigerende maatregelen om de toename in stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden door het plan te verkleinen of te voorkomen is de effectiviteit in het MER beschreven. De eindconclusie is dat aantasting van de natuurlijke kenmerken als gevolg van stikstofdepositie in de nabijgelegen gebieden kan worden uitgesloten onder voorwaarde dat de genoemde mitigerende maatregelen plaatsvinden. De Commissie onderschrijft deze conclusie.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
drs. ing. Tjitte Prins
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Den Haag

Bevoegd gezag
Gemeente Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 14 feb 2014