2866. ProjectMER ZuidasDok

Zuidasdok is een project om de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas in de toekomst te kunnen blijven garanderen. Het project omvat de uitbreiding van station Amsterdam Zuid, het verbreden en deels ondergronds brengen van de A10 Zuid en het herinrichten van de openbare ruimte. De minister van Infrastructuur en Milieu en de gemeenteraad van Amsterdam besluiten binnenkort over het Tracébesluit en het bestemmingsplan. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De minister heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-09-2013 Aankondiging start procedure
24-09-2013 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
19-12-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
11-02-2014 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
05-02-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-03-2015 Kennisgeving MER
12-03-2015 Ter inzage legging MER
28-05-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht bij toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport en de bijlagen bevatten goede en waardevolle milieu-informatie. Bijvoorbeeld informatie over de effecten die optreden in de realisatiefase. Deze informatie kan worden benut bij de aanbesteding van het project om hinder tijdens de bouw te beperken.
De informatie over de effecten op natuur is nog niet volledig, bijvoorbeeld de effecten van verkeersgeluid op vogels in natuurgebieden zoals het Naardermeer en het Gooimeer. De Commissie adviseert het rapport daarom op dit punt aan te passen.
De minister heeft aangegeven dit advies over te nemen en het rapport aan te passen.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport:

  • De keuze voor het voorkeursalternatief en de varianten te onderbouwen.
  • De afstemming van verschillende vervoersstromen uit te werken en de effecten van deze verschillende stromen te beschrijven.
  • De effecten van zowel de realisatie als gebruiksfase te beschrijven. Tijdens de realisatie vragen de effecten op de ruimtelijke kwaliteit, leefomgeving en het water bijzondere aandacht.
  • De (milieu-)grenzen van het referentieontwerp en de mogelijke mitigerende maatregelen uit te werken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Henk Otte
ir. Bert Sman
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D01.1 2011: auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 29 mei 2015