2839. Bestemmingsplan buitengebied Maartensdijk

De gemeente De Bilt herziet het bestemmingsplan buitengebied voor het gebied rond Maartensdijk. Hierin wordt onder andere de planologische ontwikkelingsruimte voor veehouderijen vastgelegd. Ook is een Passende beoordeling opgesteld vanwege mogelijk effecten op Natura 2000-gebieden. Daarom is voor de besluitvorming over het bestemmingsplan een plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
18-09-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-09-2013 Kennisgeving MER
19-09-2013 Ter inzage legging MER
02-12-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Tijdens de toetsing van het MER signaleerde de Commissie de volgende tekortkomingen (zaken waar naar oordeel van de Commissie voorafgaand aan het besluit aanvullende informatie voor beschikbaar moet komen):

  • Inzicht in de effecten van activiteiten zoals het ‘scheuren’ van grasland. Ook ontbreekt een toets of de afgifte van een omgevingsvergunning voor deze activiteiten reëel is. Deze activiteiten kunnen effecten hebben op Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Daardoor ontbreekt ook de Passende beoordeling op het punt van hydrologie.
  • De stikstofberekeningen zijn niet navolgbaar, en de referentie is mogelijk onjuist. Daardoor is niet uit te sluiten dan het voornemen leidt tot aantasting van natuurlijk kenmerken. Hierdoor ontbreekt een uitvoerbaar alternatief in het MER.
  • In het MER wordt onvoldoende ingegaan op geureffecten. Het MER geeft geen inzicht in knelpunten en de eventueel benodigde mitigerende maatregelen.

Daarnaast heeft de Commissie nog aanbevelingen gedaan voor het vervolgproces op de onderwerpen hydrologie, bodem en landschap.

De gemeente de Bilt heeft er niet voor gekozen een aanvulling op het MER ter toetsing aan de Commissie MER voor te leggen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
drs. Sjef Jansen
drs. ing. Fon ten Thij

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente De Bilt

Bevoegd gezag
Gemeente De Bilt

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 05 dec 2013