2838. Energie Transitie Park Midden-Drenthe

De gemeente Midden-Drenthe herziet de bestemmingsplannen op de locatie Wijster naar een bestemmingsplan. Deze locatie wil zij omvormen naar het Energie Transitie Park Midden-Drenthe.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-09-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
05-09-2013 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
28-10-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het MER in ieder geval de volgende informatie op te nemen:

  • Een onderbouwing van nut en noodzaak op basis van onder andere de ladder voor duurzame verstedelijking en de provinciale omgevingsvisie.
  • Inzicht in de ambities op het gebied van duurzaamheid en milieu.
  • Een onderbouwing van de totstandkoming van alternatieven; beschouw in ieder geval alternatieven ontwikkeld vanuit landschappelijke inpassing en alternatieven waarmee maximaal invulling wordt gegeven aan de ambities op het gebied van duurzaamheid en milieu.
  • Inzicht in de (maximale) effecten voor leefomgeving en natuur van de ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Brinkmann
dr. Nico de Vries
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: mr. Erik van Heijningen
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Midden-Drenthe

Bevoegd gezag
Gemeente Midden-Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Bijgewerkt op: 15 jul 2016