2818. Tramverbinding Vlaanderen - Maastricht

Om de bereikbaarheid tussen Belgisch en Nederlands Limburg te verbeteren werken de Vlaamse en Nederlandse overheden samen aan een electrische tramverbinding tussen het centraal station in Hasselt (België) en het centraal station in Maastricht. De totale lengte bedraagt 35 kilometer. Het bestemmingsplan 'Tram Vlaanderen-Maastricht (TVM)' beoogt de ca. 5 kilometer tramverbinding op Nederlands grondgebied vanaf de Belgisch-Nederlandse grens ter plekke van Lanaken met daarbij ook enkele haltes juridisch/planologisch vast te leggen.

Procedure en adviezen

Toetsing
05-07-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
05-07-2013 Kennisgeving MER
08-07-2013 Ter inzage legging MER
24-10-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
24-10-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
08-01-2014 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies MER en aanvulling daarop

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies over het MER en de aanvulling daarop
De Commissie constateerde eerder dat essentiele informatie in het MER ontbrak. Het betrof de onderbouwing van nut en noodzaak en de beschrijving van de effecten van trillingen en geluid van de tramverbinding. Het MER is op deze punten aangevuld. Na toetsing van het MER plus aanvulling vindt de Commissie dat de onderbouwing van nut en noodzaak op diverse punten nog onvoldoende navolgbaar is en gedane aannames niet of zwak onderbouwd. Ook ontbreekt inzicht in de mogelijke bandbreedte in effecten. Uit de aanvullende informatie over een mitigerende maatregel voor de te verwachte trillingssterkten in woningen wordt nog niet duidelijk of tramritten aan de streefwaarde voor de nachtperiode voldoen. Rond de aanvulling op geluid adviseert de Commissie om er bij besluitvorming rekening mee te houden dat de piekgeluidniveaus hoger liggen dan de geluidniveaus die in de aanvulling zijn gepresenteerd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
ir. Jan Termorshuizen
ir. Robbert de Vries
prof. dr. Bert van Wee

Voorzitter: drs. ing. Jan Bout
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Maastricht

Bevoegd gezag
Gemeente Maastricht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Bijgewerkt op: 09 jan 2014