2774. Bestemmingsplan bedrijventerrein De Wetering Bergambacht

De gemeente Bergambacht wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor het bedrijventerrein de Wetering. Hierin wordt uitbreiding en nieuwvestiging van bedrijven mogelijk gemaakt. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Bij toetsing van het MER constateert de Commissie m.e.r. een aantal tekortkomingen. Zij adviseert deze eerst aan te vullen voordat een besluit wordt genomen.

Procedure en adviezen

Toetsing
14-03-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-03-2013 Kennisgeving MER
27-03-2013 Ter inzage legging MER
25-04-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert bij de toetsing van het MER een aantal tekortkomingen:

  • Het MER bevat geen duidelijke omschrijving van het voornemen. Het ontwerpbestemmingsplan biedt in theorie ontwikkelingsruimte aan bedrijven met aanzienlijke milieugevolgen, maar de aard en omvang daarvan zijn nog onbekend.
  • Het MER bevat geen duidelijke beschrijving van de referentiesituatie. Uit het MER wordt duidelijk dat er diverse nieuwe ontwikkelingen rond het plangebied spelen. Het is niet duidelijk in hoeverre deze ontwikkelingen autonoom zijn en wat de ervan omvang is. Ook is niet duidelijk of en waar er gevoelige bestemmingen of gebieden liggen, waarvoor ontwikkelingen eventueel milieuknelpunten zouden kunnen opleveren.
  • Hierdoor zijn de milieueffecten van het bestemmingsplan niet navolgbaar en is onduidelijk of zich knelpunten kunnen voordoen en of mitigerende maatregelen nodig zijn.
  • Ook zijn in het MER geen alternatieven behandeld en wordt niet duidelijk of er realistisch in beschouwing te nemen alternatieven zijn. 

Deze tekortkomingen zijn cruciaal zijn voor de functie van een MER, namelijk het volwaardig kunnen meewegen van de milieugevolgen bij de besluitvorming. Daarom adviseert de Commissie een aanvulling op het MER op te stellen alvorens het bestemmingsplan in deze vorm vast te stellen.Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Tanja Bremer
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bergambacht/ GEMEENTE KRIMPENERWAARD

Bevoegd gezag
Gemeente Bergambacht/ GEMEENTE KRIMPENERWAARD

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 29 apr 2013