2757. Rondweg N345 De Hoven/ Zutphen

De provincie Gelderland wil de doorstroming op de N345 en de leefbaarheid in De Hoven verbeteren. Hiervoor wil zij een rondweg om De Hoven aanleggen. Om dit te kunnen uitvoeren moet een provinciaal inpassingsplan (PIP) worden opgesteld. Voorafgaand hieraan worden de milieugevolgen van de weg onderzocht in een milieueffectrapport. De Provinciale Staten van Gelderland hebben de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
17-10-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
06-02-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
25-04-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Tussentijdse toetsing
13-05-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-06-2013 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Toetsing
26-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-10-2014 Kennisgeving MER
09-10-2014 Ter inzage legging MER
18-11-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht bij toetsingsadvies
Toetsingsadvies
Toetsing van de aanvulling op het MER
17-12-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-01-2015 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht bij toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies over de aanvulling op het MER
De Commissie m.e.r. heeft de aanvulling op het milieueffectrapport voor de Rondweg N345 De Hoven/Zutphen beoordeeld. Zij adviseert om voor besluitvorming te onderbouwen dat aantasting van Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel is uit te sluiten.

De aanvulling gaat in op de maatregelen om de effecten van luchtverontreiniging te beperken, zoals het niet meer gebruiken van landbouwgronden en het beëindigen van een veehouderij. Deze maatregelen hebben een positief effect op de omliggende natuurgebieden Landgoederen Brummen en Uiterwaarden IJssel

Voor Landgoederen Brummen betekent dit dat de aanvulling voldoende informatie levert. Voor Uiterwaarden IJssel is weliswaar meer informatie beschikbaar, maar aantasting van natuur valt nog niet met zekerheid uit te sluiten. 

De Commissie adviseert daarom voor Uiterwaarden IJssel nader te onderbouwen dat de natuur niet wordt aangetast of aanvullende maatregelen uit te werken. Betrek deze informatie bij de besluitvorming over het plan.

 

Toetsingsadvies
De Commissie heeft het MER Rondweg N345 getoetst. Zij concludeerde dat het MER helder en systematisch is uitgewerkt. De trechtering tot een voorkeursalternatief is navolgbaar in twee fasen uitgevoerd.

In het ontwerp is veel aandacht besteed aan een optimale inpassing in het landschap. Het effect van de alternatieven op de reservering voor de hoogwatergeul is goed uitgewerkt.

Op het onderdeel natuur constateerde de Commissie bij toetsing van het MER nog een essentiële tekortkoming. De effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden waren onvoldoende beschreven en de Commissie adviseerde deze aan te vullen.

 

Tussentijds toetsingsadvies
De Commissie concludeert dat er op dit moment onvoldoende informatie is voor een keuze voor het voorkeursalternatief. Belangrijke informatie over de probleemanalyse en de vertaling naar oplossingsrichtingen en de uitwerking van een nulplusalterantief ontbreken. Hierdoor is een beoordeling van doelbereik versus effecten op landschap en natuur niet goed mogelijk.
De Commissie adviseert in het vervolg van het project en het MER aandacht te besteden aan:

  • De probleemanalyse en de doorvertaling naar alternatieven en varianten.
  • De uitwerking van een nulplusalternatief, waarin de problemen op de bestaande weg worden aangepakt.
  • Variant O1 en de relatie met de probleemanalyse.
  • De effecten van depositie op natura 2000-gebied IJsseluiterwaarden.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert de volgende punten in het MER op te nemen:

  • Een knelpuntanalyse voor verkeer en leefbaarheid. Vertaal deze analyse in concrete doelen en heldere toetsbare criteria waar de alternatieven op doelbereik aan kunnen worden getoetst.
  • Beschrijf de effecten op leefomgeving, natuur, landschap en cultuurhistorie.
  • Ga in op de samenhang met ontwikkelingen zoals de Integrale Gebiedsontwikkeling IJsselsprong en het Masterplan Middengebied IJsselsprong. Geef aan wat de actuele uitgangspunten zijn en welke consequenties dit heeft voor het MER en PIP-onderzoek.
  • Neem de rechtstreekse verbinding tussen de IJsselbrug en de rondweg (variant O) mee in de probleemanalyse, het doelbereik en effecten.
  • Geef aan wat de consequenties zijn van de ruimtereservering voor de hoogwatergeul voor de aanleg van de rondweg.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ing. Jan van der Grift
ir. Henk Otte

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D01.1 2011: auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 16 jan 2015