2747. Bestemmingsplan Zuidplas-Noord, gemeente Waddinxveen

De gemeente Waddinxveen heeft een MER opgesteld voor de besluitvorming over het bestemmingsplan Zuidplas-Noord. Dit nieuwe bestemmingsplan geldt voor een gedeelte van het buitengebied van de gemeente. Het gaat om het Waddinxveens grondgebied van de Zuidplaspolder ten westen van de kern Waddinxveen.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-01-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-01-2013 Kennisgeving MER
31-01-2013 Ter inzage legging MER
22-03-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
15-04-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-05-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling op het MER
Het MER en de aanvulling daarop geven de resultaten van de berekeningen van stikstofdepositie in de verschillende scenario’s. Hoe deze informatie voor de besluitvorming moet worden geduid is afhankelijk van hoe de op 25 april jl. in werking getreden wijziging van artikel 19kd Natuurbeschermingswet 1998 moet worden geïnterpreteerd. De Commissie adviseert om voorafgaand aan de besluitvorming:

  • Te bezien op welke wijze de wijziging van artikel 19kd Natuurbeschermingswet 1998 op dit plan van toepassing is.
  • Voor zover dat nog noodzakelijk is te onderzoeken of er alternatieven of maatregelen zijn waardoor de depositie van stikstof in Natura 2000-gebieden niet toeneemt, waardoor aantasting van de natuurlijke kenmerken kan worden voorkomen.

 Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Roeland van Kerkhoff
drs. ing. Leo Oprel
dr. Nico de Vries

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Waddinxveen

Bevoegd gezag
Gemeente Waddinxveen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 24 mei 2013