2736. Uitbreiden van veehouderij Van Deuveren, Beitelweg 5-7 te Putten

Maatschap van Deuveren wil haar vleeskuiken- en vleeskalverhouderij aan de Beitelweg in Putten uitbreiden met twee nieuwe stallen waardoor er ruimte komt voor in totaal 245.000 vleeskuikens. Voor deze uitbreiding is een omgevingsvergunning met een afwijking van het bestemmingsplan aangevraagd. De milieugevolgen van de uitbreiding zijn in een milieueffectrapport onderzocht. De gemeente Putten heeft de Commissie gevraagd dit milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-12-2012 Aankondiging start procedure
19-12-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
14-01-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
13-03-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
02-12-2015 Kennisgeving MER
03-12-2015 Ter inzage legging MER
01-09-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport nog niet compleet is. Het rapport is van november 2014, waardoor het deels gedateerd is. Uit het rapport wordt niet duidelijk of het initiatief past binnen het recent gewijzigde ruimtelijke beleid van de provincie Gelderland. En dat is nodig omdat het initiatief niet binnen het geldende bestemmingsplan van de gemeente Putten past.
Ook zijn de uitgangspunten voor ventilatie van de stallen onduidelijk, waardoor mogelijk de berekeningen van de verspreiding van geur, fijn stof en ammoniak niet juist zijn. De Commissie adviseert de gemeente Putten het milieueffectrapport eerst aan te laten passen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvergunning.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie heeft in het advies aangegeven in ieder geval informatie in het milieueffectrapport op te nemen over de volgende onderwerpen:

  • De gevolgen van het voornemen voor de kwetsbare natuur.
  • De geuremissie van het bedrijf en de invloed daarvan op de geurhinder in de omgeving.
  • De fijn stof emissie van het bedrijf.
  • De invloed van het voornemen op archeologische en cultuurhistorische waarden.
  • De gevolgen voor de waterhuishouding in de omgeving.
  • De gevolgen voor de volksgezondheid.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Rob Aagten
ing. Wim Hoeve

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap van Deuveren
Van Westreenen Adviseurs

Bevoegd gezag
Gemeente Putten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 02 sep 2016