2710. Pluimveehouderij Tieltjes in Halle

Voor de uitvoering van de reconstructie Achterhoek-Liemers verplaatst Tieltjes haar legpluimveehouderij vanuit een extensiveringsgebied naar het landbouwontwikkelingsgebied Halle-Heide. In het kader van de bestemminsplanwijziging en omgevingsvergunning is een gecombineerd plan/besluit-MER opgesteld.De Commissie vindt dat in het MER informatie ontbreekt die essentieel is voor de besluitvorming over de omgevingsvergunning en de bestemmingsplanwijziging. De Commissie adviseert de ontbrekende informatie aan te vullen voordat de betreffende besluiten worden genomen.

Procedure en adviezen

Toetsing
05-09-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-12-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Voor de besluitvorming over de bestemmingsplanwijziging ontbreekt informatie over de maximale mogelijkheden die de bestemmingsplanwijziging biedt. De maximaal mogelijke effecten op de omgeving zijn daardoor onderschat. Op grond van het MER kunnen significante negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden niet worden uitgesloten.
Voor de besluitvorming over het onderdeel milieu van de omgevingsvergunning geeft het MER onvoldoende inzicht in de te installeren ventilatiecapaciteit. Daardoor wordt de geluidhinder door de ventilatoren onderschat en is overschrijding van grenswaarden niet uit te sluiten.Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Hoeve
ing. Eefje van Horssen-Maas

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
v.o.f. Tieltjes
WIK Adviesgroep

Bevoegd gezag
Gemeente Bronckhorst

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 01 feb 2013