2692. Bestemmingsplan landelijk gebied Schagen

De gemeente Schagen wil het bestemmingsplan landelijk gebied herzien. Dit bestemmingsplan is kaderstellend voor onder andere uitbreiding van veehouderijen. Vanwege de mogelijke negatieve gevolgen voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden is voor dit plan een Passende beoordeling opgesteld. Voor de onderbouwing van de besluitvorming is een MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-06-2012 Aankondiging start procedure
07-06-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
11-06-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
19-09-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
13-06-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-07-2013 Kennisgeving MER
08-07-2013 Ter inzage legging MER
05-09-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
18-09-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-10-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Tijdens de toetsing heeft de Commissie laten weten dat het MER op een aantal onderdelen onvolledig was of geen goed beeld gaf. Naar aanleiding daarvan verzocht de gemeente de advisering op te schorten om in de gelegenheid te worden gesteld een aanvulling op het MER op te stellen.
De Commissie vindt dat in de aanvulling van het MER aan een deel van bovengenoemde tekortkomingen tegemoet is gekomen. In het MER en de aanvulling tezamen ontbreekt echter nog essentiële informatie:

  • Een uitvoerbaar alternatief, waarin de zekerheid verkregen is dat geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden plaatsvindt, ontbreekt.
  • Doordat na het opstellen van het MER het plan is gewijzigd, worden de milieugevolgen van het voornemen nu niet weergegeven.

 

Advies Reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het MER in ieder geval de volgende informatie op te nemen:

  • Een visie op de gewenste ontwikkeling van het buitengebied, met duidelijk omschreven ambities, die kan dienen als toetsingskader voor de beoordeling van de alternatieven.
  • Een onderbouwing van de totstandkoming van de alternatieven.
  • Een omschrijving en onderbouwing van de gehanteerde referentiesituatie.
  • De maximaal mogelijke effecten van het voornemen op natuur. Neem de Passende beoordeling in het MER op.
  • De effecten van het plan op de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit, het landschap en de cultuurhistorische / archeologische waarden.

Per 1 januari 2013 wordt de gemeente Schagen samengevoegd met de gemeenten Harenkarspel en Zijpe. Ook deze gemeenten hebben bestemmingsplannen buitengebieden in procedure. Vanwege deze fusie adviseert de Commissie het MER procedureel en inhoudelijk op elkaar af te stemmen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
ing. Hilko Ellen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Schagen

Bevoegd gezag
Gemeente Schagen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 28 okt 2013