2611. Dijkversterking Hoeksche Waard Noord

Waterschap Hollandse Delta wil een aantal dijkvakken in de Hoekse Waard Noord versterken. Uit toetsing is gebleken dat deze niet meer voldoen aan de veiligheidsnormen macrostabiliteit van het binnen- en buitentalud, microstabiliteit, piping, golfoploop en –overslag en windworp en uitspoeling door bomen. In het MER zijn per deeltraject één of twee alternatieven beschreven op grond van een aantal principe oplossingen voor deze veiligheidsknelpunten. Het MER geeft een goed inzicht in de milieueffecten van deze alternatieven.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-12-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
02-01-2012 Aankondiging start procedure
02-01-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
28-02-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
07-05-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-05-2013 Kennisgeving MER
13-05-2013 Ter inzage legging MER
05-07-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het MER de essentiële informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het Projectplan waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. De commissie heeft een aantal aandachtspunten voor de besluitvorming. Deze gaan over het faalmechanisme piping, natuur- en landschapswaarden van de leidingzone langs de Gorsdijk, de versterking van het leefgebied van de Noordse Woelmuis en de verbetering van de landschappelijke kwaliteit en de inpassing van de dijk.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
Voor de besluitvorming wordt de m.e.r.-procedure doorlopen, gekoppeld aan vaststelling van een Projectplan Waterwet en wijziging van bestemmingsplannen. De Commissie vindt de volgende elementen van belang voor het MER:

  • beschrijving en onderbouwing van te onderzoeken alternatieven
  • inzicht in gevolgen en kansen voor landschap en cultuurhistorie
  • inzicht in de gevolgen voor het Natura 2000-gebied Oude Maas en overige natuurwaarden. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Ruben Jongejan
dr. Hans Renes
dr. Nico de Vries

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Rixt Kooistra

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Hollandse Delta

Bevoegd gezag
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D03.2 2011: waterkering, dijk

Bijgewerkt op: 10 jul 2018