2604. A4 Zone West, gemeente Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer wil de A4 zone west ontwikkelen als innovatief en duurzaam bedrijventerrein. Het plangebied ligt globaal tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep en de Schipholspoorlijn en A4. Het plan voorziet in een gefaseerde ontwikkeling van bruto 347 hectare.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-12-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
10-02-2012 Aankondiging start procedure
10-02-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
28-03-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
13-03-2013 Kennisgeving MER
14-03-2013 Ter inzage legging MER
15-03-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-06-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende toetsing
03-10-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-11-2013 Advies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Aanvullend toetsingsadvies
De Commissie vindt dat de nut en noodzaak, verkeerseffecten en geluid voldoende zijn beschreven in de aanvulling. Voor de effecten van het plan op de luchtkwaliteit in de (leef)omgeving en de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden ontbreekt nog essentiële informatie. Het is onduidelijk of aan de grenswaarden bij gevoelige bestemmingen voor luchtkwaliteit zal worden voldaan als het NSL niet meer van kracht is. Ook blijkt nog niet dat aantasting van de natuurlijke kenmerken van de omringende Natura 2000-gebieden met zekerheid kan worden uitgesloten door de toename van stikstofdepositie.


Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat er essentiële informatie voor de besluitvorming ontbreekt in het MER. Het gaat om:

 • Nut en noodzaak en fasering van het bedrijventerrein met een omvang van 347 ha (bruto) zijn onvoldoende helder in beeld gebracht.
 • Het verkeer is onvoldoende (navolgbaar) beschreven.
 • De effecten op het leefmilieu (geluid en lucht) zijn onvoldoende (navolgbaar) beschreven.
 • Er is geen inzicht gegeven in de effecten door stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden en Beschermde natuurmonumenten in het studiegebied.

 

Advies reikwijdte en Detailniveau
De Commissie vindt dat het MER in ieder geval moet bevatten:

 • Een onderbouwing van nut en noodzaak.
 • Een uitwerking van de mogelijke onderdelen en fasering van het voornemen.
 • Het doelbereik op duurzaamheid.
 • Een beschrijving van de effecten van het voornemen op:
  • verkeer, geluid en luchtkwaliteit
  • externe veiligheid
  • bodem en water
  • natuur
  • cultuurhistorie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. John Dagevos
ir. Jan Termorshuizen
ir. Robbert de Vries
ir. Paul van Vugt
ir. Jaap de Zeeuw

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Haarlemmermeer

Bevoegd gezag
Gemeente Haarlemmermeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C21.6 2011: geïntegreerde chemische installatie
D11.3 2011: industrieterrein

Bijgewerkt op: 10 jul 2018