2602. Bestemmingsplannen Boerestreek en Bosberg (Appelscha) gemeente Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf wil in de Boerestreek en Bosberg te Appelscha nieuwe recreatieve, toeristische en natuurontwikkelingen mogelijk maken. Daarvoor moeten de bestemmingsplannen worden aangepast. Vanwege de mogelijke effecten op het Natura 2000-gebied Drents-Fries Wold en Leggelderveld wordt een Passende beoordeling opgesteld. Voor de besluitvorming over de bestemmingsplannen wordt een plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
08-12-2001 Aankondiging start procedure
08-12-2001 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
22-11-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
13-03-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Tussentijdse toetsing
05-06-2012 Advies uitgebracht
Oplegnotitie reikwijdte en detailniveau
definitieve reactie oplegnotitie
Toetsing
11-12-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-12-2012 Kennisgeving MER
21-12-2012 Ter inzage legging MER
26-02-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER onderzocht verschillende alternatieven voor de Bosberg en Boerestreek. Het milieuonderzoek is breed uitgewerkt en gaat in op de effecten van verkeer, leefomgeving, landschap, ruimtelijke kwaliteit en overige natuur. Het MER heeft daarmee meerwaarde voor de besluitvorming. Het voorkeursalternatief is transparant en inzichtelijk ontwikkeld, de milieueffecten zijn duidelijk beschreven en mogelijke maatregelen om deze effecten te mitigeren worden uitgewerkt. Het bezoekerscentrum zal, in tegenstelling tot het oorspronkelijke initiatief, niet worden verplaatst naar de Boerestreek.

De Commissie concludeert dat in het MER en de Passende beoordeling de essentiƫle informatie voor besluitvorming over het bestemmingsplan op dit moment nog ontbreekt. Ondanks de geringe toename van depositie kan aantasting van natuurlijke kenmerken van het Natura 20000-gebied niet worden uitgesloten. Daarnaast is de samenhang (cumulatie) met de gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog nog niet onderzocht.

De Commissie adviseert daarom om de toename van stikstofdepositie in cumulatie met Appelscha Hoog te onderzoeken. Geef aan of aantasting van natuurlijke kenmerken kan worden uitgesloten en of maatregelen nodig zijn om de effecten van stikstofdepositie te mitigeren. Dan wel een voorkeursalternatief moet worden uitgewerkt waarbij een toename van stikstofdepositie, hoe klein dan ook, valt uit te sluiten. Indien maatregelen niet haalbaar of onvoldoende effectief blijken te zijn dan zal de ADC-toets moeten worden doorlopen.Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het MER:

  • Het milieueffectonderzoek breder op te pakken en niet alleen te richten op de effecten op het Natura 2000 gebied.
  • De effecten op het Natura 2000 gebied in de huidige situatie en in de toekomst te beschrijven. Geef aan hoe ontwikkelingen in de regio samenhangen met de voorgenomen ontwikkelingen.
  • De ambities en doelstelling nader uit te werken in ontwikkelingsrichtingen en alternatieven.
  • De mogelijkheden voor verplaatsing van het bezoekerscentrum Staatsbosbeheer te beschrijven.
  • De effecten op natuur (niet alleen Natura 2000), landschap, recreatie en woon- en leefomgeving te beschrijven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ir. Paul Langeweg

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Ooststellingwerf

Bevoegd gezag
Gemeente Ooststellingwerf

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018