2563. Bestemmingsplan buitengebied Maasdonk

De gemeente Maasdonk wil het bestemmingsplan buitengebied integraal herzien. Het bestemmingsplan beoogt primair de bestaande situatie en rechten vast te leggen. Maar het concept-bestemmingsplan maakt ook vergroting van bouwvlakken mogelijk en daarmee uitbreiding van veehouderijbedrijven.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
14-06-2011 Aankondiging start procedure
14-06-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
21-06-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
03-10-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
21-05-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-09-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies

De Commissie is van oordeel dat van een aantal aspecten nog essentiƫle informatie ontbreekt voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. Het gaat daarbij samengevat om:

  • De uitgangspunten waarop het MER gebaseerd is.
  • Een alternatief waarbij aantasting van natuurlijke kenmerken van de omliggende Natura 2000-gebieden uit te sluiten is.
  • De effecten op het Beschermde Natuurmonument Dommelbeemden.
  • De samenhang met andere ontwikkelingen binnen en buiten de gemeente.

De Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen voordat het besluit over het bestemmingsplan wordt genomen.
Advies Reikwijdte en detailniveau
De Commissie constateert dat er al veel informatie over het buitengebied beschikbaar is, die als basis kan dienen voor het plan-MER. Als hoofdpunten voor het MER merkt zij onderstaande informatie aan:

  • De (milieu)knelpunten en daaraan gekoppelde ontwikkelruimte voor uitbreiding van agrarische activiteiten en andere functies zoals toekomstige woningbouwprojecten en recreatie. Geurhinder en luchtkwaliteit zullen daarbij in ieder geval aan de orde moeten komen.
  • Een alternatief gericht op de onderscheidende kenmerken van respectievelijk het noordelijk en het zuidelijk deel van het plangebied.
  • Een scenario dat uitgaat van de maximale mogelijkheden die de gemeente wil bieden in het bestemmingsplan voor intensivering en schaalvergroting van de veehouderij. Daarmee kan een onderbouwde conclusie getrokken worden over het wel of niet optreden van significant negatieve gevolgen op Natura 2000-gebieden.
  • Een kwantitatieve beschrijving van de maximaal mogelijke effecten van het voornemen op geurhinder, luchtkwaliteit en natuur.
  • Een kwalitatieve beschrijving van de positieve of negatieve effecten van de alternatieven op de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit, het landschap en de cultuurhistorische / archeologische waarden, bodem en water.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Richard Schokker
drs. ing. Fon ten Thij
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Maasdonk/ GEMEENTE OSS

Bevoegd gezag
Gemeente Maasdonk/ GEMEENTE OSS

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C14 2011: pluimvee/varkens
D11.4 2011: intensieve landbouw

Bijgewerkt op: 10 jul 2018