2555. Bestemmingsplan herinrichting Schoonebeekerdiep, gemeente Emmen

Het Waterschap Velt en Vecht wil het huidige Schoonebeekerdiep tussen km 5,5 en km 20,8 opnieuw inrichten tot waterbergingsgebied voor de berging van 800.000 m3. Voor de herinrichting wordt een bestemmingsplan opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
08-06-2011 Aankondiging start procedure
08-06-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
15-06-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
12-09-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
03-12-2013 Kennisgeving MER
04-12-2013 Ter inzage legging MER
28-01-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-04-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat in het MER nog niet alle essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang voldoende te kunnen laten meewegen in de besluitvorming over het bestemmingsplan. Inzicht ontbreekt in:

  • De mate waarin het plan bijdraagt aan de eisen gesteld door de Kaderrichtlijn Water.
  • De mogelijke gevolgen van het voornemen voor de stikstofdepositie op het Bargerveen.
  • Hoe de effecten van de planactiviteiten in Duitsland zijn meegenomen in de voor Nederland beschreven effecten.

Zij adviseert in een aanvulling op het MER dit inzicht alsnog te geven.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • Een onderbouwing van de probleem- en doelstellingen van het voornemen, alsmede de begrenzing van het plan- en studiegebied.
  • Inzicht hoe andere gebiedsopgaven (bijvoorbeeld ten aanzien van waterkwaliteit, natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie) worden meegenomen en invulling (kunnen) krijgen.
  • Een beschrijving van het voornemen en de alternatieven die eerder zijn onderzocht en zijn afgevallen, alsmede de (milieu-)overwegingen die daarbij een rol hebben gespeeld.
  • De mate van doelbereik en een  beschrijving van de gevolgen van het voornemen voor  bodem en water, natuur, landschap en cultuurhistorie en hinder.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Dingeman Boogert
ir. Theo Witjes

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Velt en Vecht

Bevoegd gezag
Gemeente Emmen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen
D09 2011: landinrichting

Bijgewerkt op: 26 mrt 2018