2535. Partiële herziening Provinciale Structuurvisie 2011, provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland bereidt een herziening van de provinciale structuurvisie (PSV) voor, waarmee onder andere uitbreiding van glastuinbouwgebied bij Nieuwkoop mogelijk wordt gemaakt. Het MER laat zien dat er negatieve gevolgen voor het landschap van het Groene Hart te verwachten zijn. Gevolgen voor water en natuur zijn nog afhankelijk van de nadere uitwerking.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-04-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
02-05-2011 Aankondiging start procedure
02-05-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
06-06-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
03-10-2011 Kennisgeving MER
03-10-2011 Ter inzage legging MER
07-10-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
17-11-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing van het MER

Het MER gaat alleen in op de effecten van de uitbreiding van het glastuinbouwgebied. Van de overige onderdelen van het plan is na een eerste analyse geconcludeerd dat geen nadere beschouwing van milieueffecten nodig is.

De Commissie vindt dat het MER voldoende informatie voor de besluitvorming bevat. De effectbeoordeling is beknopt en kwalitatief. Daarbij heeft de Commissie enkele kanttekeningen. Deze leiden niet tot andere conclusies, maar wel tot aandachtspunten voor het vervolg.

Verder adviseert de Commissie om in het definitieve plan te verduidelijken waarom de betreffende locatie is aangewezen voor uitbreiding van glastuinbouwgebied en hoe met de uitgifte daarvan wordt omgegaan.

Reikwijdte en detailniveau

De Commissie vindt het essentieel dat het MER de volgende informatie bevat:

  • beschrijving van de onderdelen van de partiële herziening en onderbouwing van de keuze om deze wel of niet in het MER op te nemen;
  • inzicht in de gevolgen voor Natura 2000-gebieden, op basis van een Passende Beoordeling;
  • beschrijving van de planonderdelen glastuinbouwgebied Nieuwkoop en Recreatievisie Goeree-Overflakkee, mogelijke alternatieven daarvoor en de effecten daarvan.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Kuindert van der Spek
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D09 2011: landinrichting
D10 2011: recreatie

Bijgewerkt op: 10 jul 2018