2533. Structuurvisie Vianen

De gemeente Vianen wil een nieuwe structuurvisie opstellen voor de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. De nieuwe structuurvisie actualiseert de bestaande structuurvisie Vianen 2015 en geeft een uitwerking van de woninbouwlocatie Hoef en Haag. Voor de besluitvorming over de structuurvisie wordt een procedure voor de milieueffectrapportage doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-03-2011 Adviesaanvraag
10-06-2011 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
30-05-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-05-2012 Kennisgeving MER
30-05-2012 Ter inzage legging MER
16-08-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie beoordeelt het MER positief. Deel A van het MER beschrijft overzichtelijk welke ontwikkelingen in Vianen voor wonen, bedrijventerreinen, infrastructuur en buitengebied in de komende jaren worden voorzien en welke milieugevolgen daaraan zijn verbonden.
De beoordeling is, passend bij het abstractieniveau van een Structuurvisie, vooral kwalitatief van aard en geeft een breed beeld.
Wel vindt de Commissie - zeker in de beoordelingstabellen met de plussen en minnen – dat de gevolgen van de nieuwe ontwikkelingen hier en daar wat rooskleurig zijn aangegeven. Dat geldt in het bijzonder voor de gevolgen voor de aanleg van de woonwijk Hoef en Haag.

Een belangrijk argument in de locatieafweging is dat Hoef en Haag een locatie is waar snel een groot aantal woningen kan worden gerealiseerd. De aanleg van de wijk Hoef en Haag behelst echter enkele belangrijke risico’s die deels kostenverhogend werken en de wijk (en de woningen) duur en mogelijk deels minder aantrekkelijk maken.
De Commissie leidt uit het MER af dat de gemeente Vianen met Hoef en Haag voor een complexe opgave staat. De verschillende (milieu)belangen stellen tegenstrijdige eisen aan de inrichting van de wijk en dwingen tot het maken van moeilijke afwegingen. De Commisse geeft daarvoor in haar advies enkele aandachtspunten.Reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • onderbouwing van de locatiekeuze voor de nieuwe woonwijk Hoef en Haag;
  • inzicht in de ontwikkelingen die de structuurvisie maximaal mogelijk maakt;
  • inzicht in de mogelijke gevolgen voor natuur, de effecten op het watersysteem en de effecten op landschap en cultuurhistorie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Mirjam Broekmeyer, MSc
drs. Derk van Ree
ir. Jan Termorshuizen
ir. Jaap de Zeeuw

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Vianen

Bevoegd gezag
Gemeente Vianen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 10 jul 2018