2515. Industrieterrein Tata Steel, gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen

De gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk willen bestaande bestemmingsplannen voor het ‘Industrieterrein Tata Steel’ actualiseren en reduceren tot één nieuw bestemmingsplan voor het gehele plangebied.

Procedure en adviezen

Toetsing planMER
11-04-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-04-2011 Kennisgeving MER
15-04-2011 Ter inzage legging MER
22-06-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende toetsing
21-03-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-06-2012 Advies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Aanvullende toetsing
De Commissie adviseert voor het besluit over het bestemmingsplan de referentiesituatie te onderbouwen. Daarnaast adviseert de Commissie de milieugevolgen te beschrijven wanneer nu nog ongebruikte delen in het plangebied in gebruik genomen zou worden voor staalproductie of andere activiteiten. De Commissie adviseert het volgende voor het besluit over het bestemmingsplan te beschrijven:

 • De effecten op de Natura 2000-gebieden wanneer de staalproductie opgevoerd wordt en deze te beoordelen ten opzichte van de huidige staat van instandhouding van Natura 2000-gebieden waar gevolgen te verwachten zijn.
 • Andere effecten (zoals verstoring door geluid of verdroging door grondwateronttrekking) die in cumulatie met de effecten door een toename van stikstofdepositie kunnen leiden tot significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden.
 • Effecten van maatregelen die negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden kunnen mitigeren.
 • De gevolgen voor de ecologische hoofdstructuur en beschermde soorten.
 • De (gezondheids)effecten van de verslechtering van de luchtkwaliteit ook al blijft deze binnen de wettelijke normen;
  de gevolgen van het voornemen voor de risico’s van de externe veiligheid.


 Toetsing
De Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen voordat het besluit wordt genomen met daarin de volgende informatie:

 • Een beschrijving van de referentiesituatie met informatie over de milieusituatie in de huidige situatie en de autonome ontwikkeling.
 • De milieugevolgen van de activiteiten die het bestemmingsplan maximaal mogelijk maakt.
 • Een passende beoordeling voor de vraag of door het gehele plan mogelijk significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000 gebied Noordhollands Duinreservaat op zullen treden.
 • Een zelfstandig leesbare samenvatting van de inhoud van het MER.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Carla Anzion
ir. Robert (Rob) Geerts
ir. Huub Stassen
dr. Nico de Vries

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Beverwijk
Gemeente Heemskerk
Gemeente Velsen

Bevoegd gezag
Gemeente Beverwijk
Gemeente Heemskerk
Gemeente Velsen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant; Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C02 2011: spoorweg
C08 2011: buisleiding
D21.2 2011: sinteren ertsen, cokes

Bijgewerkt op: 10 jul 2018