2495. Ontwikkelas Weert-Roermond, N280 West

GOML en de Provincie Limburg willen de N280-west aanpassen om verkeers- en andere problemen op te lossen en de regionale economie te stimuleren. Het MER geeft een helder overzicht van te verwachten verkeers- en milieueffecten. Wat ontbreekt is een eenduidige omschrijving en prioritering van te bereiken doelen. De meetbare doelen worden bij geen van de alternatieven gehaald en maatregelen die kunnen worden ingezet zijn niet uitgewerkt.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-12-2010 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
13-12-2010 Aankondiging start procedure
13-12-2010 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
01-03-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
23-08-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-08-2011 Kennisgeving MER
29-08-2011 Ter inzage legging MER
08-11-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De gekozen aanpak, waarbij een MER en een MKBA zijn opgesteld en samengebracht in een afwegingsdocument vormt in principe een goed vertrekpunt voor een transparante afweging en trechtering van mogelijke oplossingen. Het MER geeft een helder gestructureerd overzicht van een groot aantal verkeers- en milieueffecten van zes alternatieven voor de verbinding tussen Weert en Roermond.  De Commissie constateert dat de te bereiken doelen niet eenduidig omschreven en geprioriteerd zijn. Als er al sprake is van ‘meetbare doelen’, worden deze bij geen van de alternatieven gehaald. Op dit punt onderschrijft de Commissie niet de vertaling die is gemaakt van de bevindingen uit het MER naar de conclusies in het afwegingsdocument.

Omdat de maatregelen die kunnen worden ingezet om de gestelde doelen te halen niet zijn uitgewerkt, is daarnaast onduidelijk of een of meer van de alternatieven voldoende aangepast kunnen worden en, als dat het geval is, onder welke voorwaarden en met welke gevolgen dat zou kunnen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
drs. Sjef Jansen
ing. Ben Peters
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: mr. Maus van Loon
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
GOML (Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg)

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018