2465. Bestemmingsplan Cantineweg Katwijk

De gemeente Katwijk heeft het voornemen de Cantineweg opnieuw in gebruik te nemen als tijdelijke verbinding tussen de Westerbaan en de Meeuwenlaan in afwachting van realisering van een permanente nieuwe verbinding. Dit tijdelijke gebruik wordt in een bestemmingsplan vastgelegd. Het gebruik als verbindingsweg was tussen 25 augustus 2004 en 25 augustus 2009 geregeld met een tijdelijke vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan. Toen de vrijstelling via deze procedure niet kon worden verlengd, is de weg als doorgaande route afgesloten. Omdat significant negatieve gevolgen voor de Natura 2000 niet bij voorbaat kunnen worden uitgesloten, wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen bij de besluitvorming over het bestemmingsplan.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-07-2010 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-07-2010 Aankondiging start procedure
23-07-2010 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
08-09-2010 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
23-03-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-03-2011 Kennisgeving MER
25-03-2011 Ter inzage legging MER
12-05-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie heeft de m.e.r.-procedure met een positief toetsingsadvies afgesloten. Zij adviseert bij het bestemmingsplan aan te geven hoe de beheermaatregelen die nodig zijn in het Natura 2000-gebied, zijn geborgd.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in haar advies over de reikwijdte en detailniveau in het MER in te gaan op:

  • de vraag in hoeverre het voornemen de verkeersproblemen (tijdelijk) oplost en of er alternatieve oplossingen zijn die beter scoren;
  • te verwachten wijzigingen in de verkeersstromen en de effecten daavan voor geluid, luchtkwaliteit en natuur.

Waneer significante gevolgen voor de Natura 2000 niet kunnen worden uitgesloten, moet het MER een Passende beoordeling bevatten.

Het advies van 8 september is op twee kleine punten aangepast en op 22 september opnieuw uitgebracht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Yvonne van Manen
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: mr. Erik van Heijningen
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Katwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Katwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018