2460. Stadion Heracles Almelo

De Stichting Stadion Heracles Almelo wil een nieuw stadion bouwen in Almelo met een capaciteit van ongeveer 15.000 zitplaatsen. Daarnaast is sprake van uitbreiding van de faciliteiten en voorzieningen bij het stadion.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
12-07-2010 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
13-07-2010 Aankondiging start procedure
13-07-2010 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
23-08-2010 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detaliniveau
Toetsing
16-05-2012 Ter inzage legging MER
21-05-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-06-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
Tijdens de toetsing heeft de Commissie aangegeven dat het MER naar haar oordeel op enkele onderdelen onvolledig is. Naar aanleiding daarvan heeft de initiatiefnemer nadere informatie aangeleverd over de routes voor het langzaam verkeer en de parkeervoorzieningen voor auto’s, bussen en fietsen.

De Commissie is van mening dat in het MER en de aanvullende informatie tezamen de essentiële informatie voor besluitvorming over het bestemmingsplan aanwezig is.

Uit het MER komt naar voren dat de capaciteit van het wegennet onvoldoende is om de verkeersstroom bij begin en (met name) afloop van wedstrijden te verwerken. Daarnaast blijkt dat tijdens wedstrijden de geluidwaarden niet aan het ambitieniveau van de gemeentelijke geluidnota zullen kunnen voldoen.

 

Reikwijdte en detailniveau
Voor het nieuwe stadion moet het bestemmingsplan worden herzien. Dit is m.e.r.-beoordelingsplichtig. Er is voor gekozen direct de m.e.r.-procedure te doorlopen. De Commissie is gevraagd advies te geven over de inhoud van het project-MER.

De Commissie vindt de volgende punten van essentieel belang voor de besluitvorming:

  • Een beschrijving van het voornemen, waaruit duidelijk wordt of in het stadion naast voetbal ook andere activiteiten/evenementen worden georganiseerd en zo ja, welk type activiteiten, in welke frequentie, op welke dagen van de week en in welke seizoenen.
  • Een onderbouwing van de te verwachten bezoekersaantallen en hun verdeling in tijd en naar vervoerswijzen.
  • Een beschrijving van alternatieven voor de wijze waarop aan- en afvoer van publiek tijdens voetbalwedstrijden en eventuele evenementen kan worden georganiseerd.
  • De verkeerseffecten door extra auto- en busverkeer ten gevolge van de activiteiten in het stadioncomplex en de afgeleide milieueffecten daarvan zoals luchtverontreiniging en geluidhinder.

In het MER moet uitgegaan worden van hetgeen maximaal mogelijk wordt gemaakt in het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Maarten Fabery de Jonge
ir. Hans Huizer
drs. Roeland van Kerkhoff

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Heracles Almelo

Bevoegd gezag
Gemeente Almelo

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018