2421. Bestemmingsplan Buitengebied Overbetuwe

De gemeente Overbetuwe stelt een nieuw bestemmingsplan buitengebied op. Het bestemmingsplan is kaderstellend voor onder andere uitbreiding van veehouderij. De Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen, omdat sommige uitgangspunten in het MER onduidelijk zijn, er geen alternatieven zijn beschreven waarmee aantasting van natuurgebieden kan worden voorkomen en kansen en knelpunten voor landschap en cultuurhistorie onvoldoende naar voren komen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau planMER
21-01-2010 Datum kennisgeving
21-01-2010 Ter inzage legging van de informatie
04-06-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
03-01-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-01-2012 Kennisgeving MER
04-01-2012 Ter inzage legging MER
15-03-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER heeft zichtbaar een rol gespeeld bij de besluitvorming over het ontwerp bestemmingsplan. Er ontbreekt echter informatie in het MER die volgens de Commissie essentieel is voor de besluitvorming:

  • De effecten zijn niet of nauwelijks verifieerbaar omdat uitgangspunten gedeeltelijk onduidelijk zijn.
  • Er zijn feitelijk geen alternatieven onderscheiden, waardoor mogelijkheden om tegemoet te komen aan ambities voor natuur en milieu onderbelicht zijn en aantasting van natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden niet kan worden uitgesloten.
  • De effectbeoordeling voor landschap en cultuurhistorie is te algemeen en houdt weinig rekening met specifieke kansen of knelpunten.

Daarom adviseert de Commissie een aanvulling op het MER op te stellen voordat het besluit genomen wordt.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als hoofdpunten voor het op te stellen MER:

  • Beschrijving van de maximale ruimte die het bestemmingsplan biedt voor relevante ontwikkelingen.
  • Onderbouwing van alternatieven.
  • Positieve en negatieve effecten op natuur, landschap en cultuurhistorie.
  • Inzicht in de 'milieugebruiksruimte'.
  • Maximaal mogelijke effecten op Natura 2000-gebiden, vooral door stikstofdepositie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
ir. Sjoerd Bokma
Henk Janssen
drs. Yvonne van Manen

Voorzitter: Henk Janssen
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Overbetuwe

Bevoegd gezag
Gemeente Overbetuwe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018