2403. Centrumgebied Groene Peelvallei

Het Centrumgebied Groene Peelvallei is in het kader van het Reconstructieplan De Peel aangewezen als toeristisch recreatief gebied. De gemeenten Helmond en Deurne stellen een intergemeentelijke structuurvisie op als uitwerking van het reconstructieplan. Verschillende recreatieve ontwikkelingen en natuurontwikkelingen krijgen hierin een plek.

Procedure en adviezen

Toetsing planMER
17-03-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-03-2010 Kennisgeving MER
17-03-2010 Ter inzage legging MER
04-06-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het MER de essentiële informatie bevat. De initiatiefnemers willen rode functies (intensief recreatieve ontwikkelingen) en groene functies (natuur) in samenhang realiseren. De voorwaarden voor het realiseren van de groene opgave (de benodigde ruimte, de benodigde financiële middelen en de bestuurlijke verantwoordelijkheden) zijn in het MER niet benoemd. Ook is de onderlinge relatie tussen rode en groene functies (wat betreft kwalitatieve versterking, fasering, financiering en bestuurlijke verantwoordelijkheden) niet aangegeven, waardoor het onduidelijk is of de alternatieven realiseerbaar zijn. De Commissie adviseert om deze zaken nader uit te werken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Paul van den Bosch
Henny Kromhout
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Leonie Dekker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Deurne
Gemeente Helmond

Bevoegd gezag
Gemeente Helmond
Gemeente Deurne

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018