2383. A1 Apeldoorn-Zuid - knooppunt Beekbergen

Rijkswaterstaat Oost-Nederland wil de verkeersproblematiek op het traject Apeldoorn-Zuid - knooppunt Beekbergen verminderen. De minister van Infrastructuur en Milieu neemt binnenkort hiervoor een Tracébesluit. Het plan bestaat uit de aanleg van weefstroken (A1), de aanpassing van de verbindingsweg A1 Deventer – A50 Arnhem, de aanpassing van de verbindingsweg A1 Deventer – A50 Zwolle en de aanleg van een extra rijstrook (A50). Voorafgaand aan het besluit zijn de milieugevolgen in een milieueffectrapport onderzocht.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-01-2010 Datum kennisgeving
07-01-2010 Ter inzage legging van de informatie
12-01-2010 Adviesaanvraag
31-03-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
19-06-2014 Ter inzage legging MER
18-12-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het milieueffectrapport blijkt dat de aanpassingen een robuuste oplossing bieden tegen de filevorming op de A1. Het rapport laat ook zien dat de kans op ernstige ongevallen, met name bij het knooppunt Beekbergen, in de toekomst aanzienlijk daalt. De geluidhinder van de A1 op omwonenden neemt af, ondanks het extra verkeer dat door de aanpassing zal ontstaan. Deze afname wordt bereikt door aanleg van tweelaags ZOAB.
In het natuuronderzoek is rekening gehouden met het schoner worden van het wegverkeer. Het is echter onzeker hoe schoon het wegverkeer wordt en hoe snel dit gaat. Hierdoor kan op korte termijn toch schade aan de beschermde natuur van de Veluwe ontstaan. In het onderzoek is nog niet gekeken naar het effect van luchtverontreiniging voor de gevoelige natuur in het gebied. Ook ontbreken maatregelen om dit tegen te gaan.

Richtlijnenadvies
De Commissie adviseert om in het MER de doelstelling(en) van het voornemen op basis van een analyse van bereikbaarheids- en doorstromingsknelpunten op het hoofdwegennet en onderliggend wegennet (OWN) te beschrijven. Daarnaast vraagt de Commissie om het probleemoplossend vermogen van het voorkeursalternatief als toekomstvaste oplossing voor de verkeersknelpunten te onderbouwen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
ing. Johan Janse
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.1 Aanleg hoofdweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018