2374. Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg, gemeente Horst aan de Maas

Het MER voor het LOG Witveldweg in Horst aan de Maas geeft goed inzicht in de mogelijke milieueffecten van het voornemen. Er ontbreekt volgens de Commissie echter essentiële informatie voor de besluitvorming, omdat negatieve gevolgen voor de omliggende Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-01-2010 Adviesaanvraag
05-01-2010 Datum kennisgeving
05-01-2010 Ter inzage legging van de informatie
09-03-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
13-04-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-04-2012 Kennisgeving MER
20-04-2012 Ter inzage legging MER
28-06-2012 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
07-09-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-10-2012 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies MER en de aanvulling daarop
Het MER en de bijlagen geven een goed beeld van het voornemen en relevante milieuaspecten. Naast traditionele milieuaspecten is ook uitgebreid ingegaan op het aspect volksgezondheid.

Het MER en de aanvulling maken niet aannemelijk dat aantasting van natuurlijke kenmerken van de omliggende Natura 2000-gebieden kan worden uitgesloten. De effectiviteit van de in de aanvulling opgenomen maatregelen is onvoldoende aangetoond.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
Binnen het LOG is nieuwvestiging en uitbreiding van verschillende veehouderijbedrijven gepland. Voor de vestiging van het Nieuw Gemengd Bedrijf en de uitbreiding van varkenshouderij Hagens lopen al besluit-m.e.r.-procedures (respectievelijk project 1830 en 2327).
De Commissie vond vooral de volgende punten van belang voor het MER:

  • Inzicht in de 'milieugebruiksruimte' in het LOG.
  • Effecten op de leefomgeving (verkeer, geur, geluid, luchtkwaliteit, gezondheid).
  • Effecten op de natuur, vooral door depositie van verzurende en vermestende stoffen.
  • De bijdrage aan ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorische waarden en de mogelijke (negatieve) effecten daarop.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Tilly Fast
mr. ing. René van Lieshout
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: drs. ing. Jan Bout
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
gemeente Horst aan de Maas

Bevoegd gezag
Gemeente Horst aan de Maas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018