2358. Uitbreiding pluimveehouderij Visch B.V., gemeente Elburg

Agrarisch bedrijf Visch b.v. heeft het voornemen een pluimveehouderij aan de Stadsweg 22 en 24 te 't Harde uit te breiden. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd te worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-11-2009 Adviesaanvraag
02-12-2009 Datum kennisgeving
02-12-2009 Ter inzage legging van de informatie
28-01-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
06-04-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-04-2011 Kennisgeving MER
13-04-2011 Ter inzage legging MER
Voorlopig advies
Toetsing aanvulling op het MER
04-07-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-09-2011 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenadvies

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Voorlopig toetsingsadvies

Bij toetsing van het MER constateerde de Commissie dat in het MER informatie ontbreekt die naar haar oordeel essentieel is voor de besluitvorming. Enkele uitgangspunten voor de emissieberekeningen zijn onduidelijk en er is geen rekening gehouden met de aanwezigheid van een warmtewisselaar in een van de stallen. Daardoor zijn emissies mogelijk onjuist bepaald.

Toetsingsadvies

Naar aanleiding van vragen van de Commissie is een aanvulling op het MER opgesteld. Daarin zijn onduidelijkheden ten aanzien van de emissieberekeningen opgehelderd en berekeningen enigszins aangepast, zonder dat dit tot andere conclusies leidt. Daarmee is volgens de Commissie voldoende informatie voor de besluitvorming beschikbaar.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Agrarisch Bedrijf Visch b.v.

Bevoegd gezag
Gemeente Elburg

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018