2325. Structuurvisie Tiel

De gemeente Tiel heeft op een aantal beleidsterreinen haar beleid recentelijk vernieuwd. Om het gemaakte beleid integraal te verwerken, is in november 2008 een voorontwerp structuurvisie vastgesteld door de gemeente. Hiermee geeft de gemeente haar visie op het ruimtelijke beleid voor de periode tot 2030. De m.e.r.-plichtige activiteiten die worden opgenomen in de structuurvisie en waarop het plan-MER is gericht zijn: uitbreiding van de woonwijk Passewaaij met ca. 2200 woningen; de aanleg van een klimaatdijk in Tiel-Oost; de aanleg van een westelijke ontsluitingsweg.

Procedure en adviezen

Toetsing planMER
07-09-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
07-09-2009 Kennisgeving MER
07-09-2009 Ter inzage legging MER
Aanvuling planMER
01-12-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
16-12-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het MER heeft een beperkte rol gespeeld bij de tot standkoming van de structuurvisie, omdat het werd opgesteld toen de ontwerp-structuurvisie al gereed was. De Commissie heeft bij de toetsing van het MER op enkele punten om nadere informatie gevraagd. Daarna heeft zij een positief toetsingsadvies uitgebracht. Wanneer er meer bekend is over de inrichting van genoemde activiteiten, kunnen de milieugevolgen specifieker beschreven worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Dingeman Boogert
ing. Paul van den Bosch
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: Henk Janssen
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Tiel

Bevoegd gezag
Gemeente Tiel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
D11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 2000 woningen in bebouwde kom
D12.1 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018