2322. Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau

De gemeente Baarle-Nassau wil het bestemmingsplan voor haar buitengebied voor de landbouwontwikkelingsgebieden ‘Ulicoten’ en ‘Oostflank’ gaan herzien.

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau
26-08-2009 Adviesaanvraag
28-08-2009 Datum kennisgeving
28-08-2009 Ter inzage legging van de informatie
04-11-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
14-02-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-02-2011 Kennisgeving MER
14-02-2011 Ter inzage legging MER
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
30-06-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-09-2011 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau:
De Commissie adviseert om in het MER met name:
*de milieugebruiksruimte voor geurhinder, verzurende en vermestende stoffen in het gebied in beeld te brengen;
*de maximaal mogelijke effecten op natuur weer te geven, zoals depositie van verzuren-de/vermestende stoffen op de Natura 2000-gebieden en de Ecologische Hoofdstructuur.

Toetsing:

De Commissie siganelaart bij toetsing van het plan-MER  een aantal tekortkomingen die zij essentieel achtvoor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. De geconstateerde tekortkomingen betreffen de volgende onderdelen:

  • de onderbouwing van het voornemen, de alternatieven en de referentiesituatie;
  • de mileugebruiksruimte voor ammoniak en geur;
  • de effecten van het plan voor natuur en leefomgeving;
  • de effectbeoordeling en de onderbouwing van de conclusies.

De gemeente heeft hierop een aanvulling op het MER aangeleverd met nadere informatie over bovenstaande punten. De Commissie is van oordeel dat het MER en aanvulling daarop voldoende informatie bevatten om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming.

Uit het MER en de aanvulling blijkt dat een toename van ammoniakdepositie op de omliggende Natura 2000 gebeiden niet is uitgesloten en dat daarmee significant negatieve gevolgen niet zijn uit te sluiten zonder (extar) mitigerende maatregelen. Ook voor geur zijn mogelijk extra maatregelen nodig om cumulatie van hinder te voorkomen.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Baarle-Nassau

Bevoegd gezag
Gemeente Baarle-Nassau

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018