2307. Structuurvisie Haarlemmermeer 2030

De gemeente Haarlemmermeer heeft een ontwerp-structuurvisie vastgesteld. De structuurvisie geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente voor de komende twintig jaar.  Voor de besluitvorming over de structuurvisie wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-04-2011 Aankondiging start procedure
11-04-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
14-04-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
07-07-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
04-04-2012 Kennisgeving MER
05-04-2012 Ter inzage legging MER
05-06-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat het MER gestructureerd, overzichtelijk en informatief is. In het MER is echter niet alle essentiƫle informatie aanwezig omdat een Passende beoordeling ontbreekt. De Commissie adviseert daarom het MER aan te vullen met een Passende beoordeling.

De Commissie adviseert bij de uitwerking van plannen en projecten de gevolgen voor de kwaliteit van het leefmilieu nader in beeld te brengen en de structuurvisie tussentijds te actualiseren en te toetsen op doelbereik.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
ir. Ton Dassen
ir. Joep Lax
dr. Michiel van Pelt
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: Dick Spel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Haarlemmermeer

Bevoegd gezag
Gemeente Haarlemmermeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 10 jul 2018