2289. Structuurvisie voor de ondergrond Drenthe

De provincie Drenthe wil een structuurvisie voor de ondergrond vaststellen. Hierin wordt ruimtelijk vastgelegd welke gebruiksfuncties, zoals geothermie, aardgas- en CO2-opslag, waar mogelijk zijn in de Drentse ondergrond en of ze daar ook gewenst zijn gezien de boven- en ondergrondse milieueffecten.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-07-2009 Adviesaanvraag
07-09-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailnvieau
Toetsing planMER
15-04-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-06-2010 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies planMER

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft geadviseerd om in het MER de volgende informatie op te nemen: 

  • de milieueffecten van de afzonderlijke gebruiksfuncties; 
  • welke gebruiksfuncties waar mogelijk zijn, gezien de milieueffecten van de betreffende gebruiksfunctie en de huidige en toekomstige ruimtelijke ordening; 
  • of gebruiksfuncties elkaar uitsluiten. Zo niet, welke cumulatieve milieueffecten deze functies hebben; 
  • maak duidelijk of het MER leidt tot prioritering of randvoorwaarden in de structuurvisie. 
  • geef aan hoe evaluatie en monitoring plaatsvindt.

De essentiele informatie voor de besluitvorming over de structuurvisie is aanwezig in het MER en de toelichtende notitie die daarbij is geschreven door de provincie over de onjuiste uitgangspunten voor aardgasbuffering.

Het MER is een goed leesbaar rapport met een duidelijke structuur. Het biedt veel bruikbare informatie. De samenvatting is redeijk summier. De Commissie adviseert om naast de samenvatting in ieder geval ook tabel 8.1 uit het MER en de voornaamste bevindingen op p. 5 van de ontwerp-structuurvisie te lezen. Verder geeft de Commissie adviezen over het nadere onderzoek dat nodig is voordat een ondergrondse gebruiksfunctie daadwerkelijk wordt gerealiseerd en over het behalen van de provinciale doelstellingen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Cornelis van den Akker
prof. ir. van der Vuurst de Vries
dr. ir. Fennet van de Wetering
ir. Bob Wiekema

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Marjan Poortinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Drenthe

Bevoegd gezag
Provincie Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C08.0 tot 1-4-2011: Buisleiding voor gas, olie of chemicali├źn (>=800mm >=40 km)
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha
C17.1 tot 1-4-2011: Opsporen aardolie of aardgas in gevoelig gebied
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties
C18.5 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval (m.u.v. baggerspecie): storten of in de grond brengen >= 500.000m3
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar
C24.0 tot 1-4-2011: Bovengrondse hoogspanningsleiding >= 220kilovolt en >= 15km: aanleggen, wijzigen of uitbreiden
D08.1 tot 1-4-2011: Buisleiding >= 1km in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D08.2 tot 1-4-2011: Buisleiding voor aardgas >= 5km in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D08.3 tot 1-4-2011: Buisleiding voor (afval)water of stoom >= 10km, >= 1m doorsnede: aanleg, wijziging of uitbreiding
D15.2 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 1,5 miljoen m3 per jaar
D17.1 tot 1-4-2011: Aardolie of aardgas winnen in gevoelig gebied >= 5ha of N-/S-installatie
D17.2 tot 1-4-2011: Diepboringen behalve voor stabiliteits-, of archeologisch onderzoek, of opsporing
D22.1 tot 1-4-2011: Energiecentrale (geen kerncentrale) oprichten, wijzigen of uitbreiden >= 200megawatt per jaar
D24.1 tot 1-4-2011: Hoogspanningsleiding, boven- of ondergronds >= 150kilovolt en >= 5km in gevoelig gebied: aanleggen, wijzigen of uitbreiden
D25.3 tot 1-4-2011: Aardgas: ondergrondse opslag >= 100.000m3
D29.4 tot 1-4-2011: Zoutwinning in gevoelig gebied

Bijgewerkt op: 21 dec 2012