2234. Bestemmingsplan Buitengebied Epe

De gemeente Epe wil het bestemmingsplan voor haar buitengebied herzien. Vanwege de aanwezigheid van Natura 2000-gebieden en omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.(beoordelings-)plichtige activiteiten  wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Bevoegd gezag bij deze procedure is de gemeenteraad van Epe.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
03-02-2009 Datum kennisgeving
03-02-2009 Ter inzage legging van de informatie
25-02-2009 Adviesaanvraag
16-04-2009 Advies uitgebracht
Advies over reikwijdte en detailniveau
Toetsing planMER
13-07-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-11-2010 Voorlopig advies uitgebracht
Toetsing aanvulling op het MER
02-03-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-12-2010 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert om in het plan-milieueffectrapport een onderbouwing van de gehanteerde referentiesituatie(s) te geven en aandacht te besteden aan de maximaal mogelijke effecten op de Natura 2000-gebieden ‘Veluwe’ en ‘Uiterwaarden IJssel’ en het Beschermd Natuurmonument Buitenplaats Vosbergen met de nadruk op emissie van ammoniak en de hieruit voortkomende depositie. Ook is het van belang voor het bepalen van de mogelijke ontwikkelingsruimte wat de ‘milieugebruiksruimte’ voor onder andere ammoniak, geur en fijn stof is.

Tijdens de toetsing heeft de Commissie kenbaar gemaakt dat het MER op een aantal onderdelen nog onvolledig was of geen juist beeld gaf. Naar aanleiding hiervan heeft de initiatiefnemer nadere informatie (in de vorm van een aangepast plan-MER en een aangepaste passen beoordeling) aangeleverd over:

  • de relatie tussen het MER en het voorontwerpbestemmingsplan; met name de referentiesituatie en de milieugebruiksruimte voor ammoniak
  • de effecten op Natura 2000-gebieden, met name de Uiterwaarden IJssel.

Deze aanvulling heeft de Commissie bij haar beoordeling betrokken. De aanvulling heeft niet ter visie gelegen. Daarom heeft de Commissie geen zienswijzen over de aanvulling in haar advies mee kunnen nemen. De Commissie gaat ervan uit dat het bevoegde gezag het herziene MER alsnog publiceert, bijvoorbeeld bij de eerstvolgende stap in de besluitvorming.

Hoewel de aanvulling extra informatie geeft is de Commissie van oordeel dat in het MER en de aanvulling daarop tezamen nog altijd essentiele  informatie ontbreekt om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming.

 Het MER en de aanvulling geven een kwantitatieve beschrijving van de effecten van een aantal scenario's voor de ontwikkelingen in de gemeente. Berekeningen en een beschrijving van de effecten van een 'worst case' scenario ontbreken. Hierdoor maakt het MER niet duidelijk welke ruimte voor ontwikkelingen het bestemmingsplan biedt. Voor deze ruimte is vooral de ammoniakdepositie op Natura 2000-gebieden bepalend.

In de (aangepaste) passende beoordeling zijn de gevolgen voor de Natura 2000-gebieden Veluwe en Uiterwaarden IJssel onvoldoende beschreven. De Commissie onderschrijft wel de conclusie dat dat significante gevolgen niet zijn uit te sluiten. Het MER biedt echter geen inzicht in de omvang van de gevolgen en de mogelijkheden om deze te voorkomen door mitigerende maatregelen in het bestemmingsplan. De Commissie adviseert om voorafgaand aan de besluitvorming een aangepaste passende beoordeling op te stellen en deze te betrekken bij de besluitvorming over het bestemmingsplan. Neem in deze passende beoordeling informatie op over de precieze omvang van de effecten en de mogelijk mitigerende maatregelen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
Beno Koolstra, MSc
ir. Jan Adriaan Nuesink

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Epe

Bevoegd gezag
Gemeente Epe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 14 dec 2012