2231. Dijkverbetering Waddenzeedijk Ameland

Wetterskip Fryslân gaat de Waddenzeedijk op Ameland versterken zodat weer voldaan wordt aan de Wet op de waterkering. Het voor de besluitvorming opgestelde MER is goed leesbaar en laat duidelijk zien dat het project minder omvangrijk is dan in eerste instantie gedacht. Wel vindt de Commissie dat in het MER een gevoeligheidsanalyse ontbreekt voor de gehanteerde hydraulische randvoorwaarden.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-02-2009 Adviesaanvraag
28-02-2009 Datum kennisgeving
28-02-2009 Ter inzage legging van de informatie
28-04-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
18-02-2013 Ter inzage legging MER
19-02-2013 Kennisgeving MER
04-03-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-05-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt het MER goed leesbaar, er is systematisch onderscheid gemaakt tussen de eind- en de realisatiefase. Het MER maakt duidelijk dat door een verandering in de hydraulische randvoorwaarden het project minder omvangrijk is geworden dan in de startnotitie was gedacht. De meeste milieu-effecten zijn te verwachten op leefomgeving en natuur in de aanlegfase. Voor de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 en Flora en faunawet-soorten constateert de Commissie dat met het daadwerkelijke toepassen van de in het MER genoemde maatregelen de belangrijkste nadelige effecten kunnen worden voorkomen of verminderd.

Op één punt vindt de Commissie dat het MER nog niet alle essentiële informatie bevat. Dit betreft de gehanteerde hydraulische randvoorwaarden. De Commissie adviseert om eerst -als aanvulling op het MER- een gevoeligheidsanalyse op basis van de nieuwste hydraulische randvoorwaarden uit te voeren (en indien nodig het plan aan te passen) voordat een besluit wordt genomen over het dijkversterkingsplan voor de dijkverbetering Ameland. 


Richtlijnenadvies
De Commissie adviseert in het MER een beschrijving op te nemen van de ontwikkeling van alternatieven vanuit de doelstelling veiligheid en inzicht in het doelbereik te geven. Ook adviseert zij een beschrijving van de milieueffecten voor zowel de uitvoeringsfase als de eindsituatie te geven, met daarbij specifieke aandacht voor de effecten op Natura 2000-gebied Waddenzee en de EHS.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Bram Bliek
drs. Sjoerd Dirksen
ir. Johan van der Gun

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Wetterskip Fryslan

Bevoegd gezag
Provincie Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018