2226. Winning van aardgas in blok K5b op het Nederlandse deel van het Continentaal Plat

Total E&P Nederland heeft het voornemen om op de Noordzee in blok K5b van het Nederlands deel van het Continentaal plat een aardgasveld in exploitatie te nemen. Hiertoe zal een onbemand satellietplatform (genaamd K5CU) met een behandelingscapaciteit van 3 miljoen Nm3 aardgas per dag geplaatst worden. Gewonnen gas zal via een aan te leggen pijpleiding naar een bestaand productieplatform (K5A) worden afgevoerd en vandaar via een bestaande pijpleiding naar de gasbehandelingsinstallatie in Den Helder worden vervoerd.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-02-2009 Adviesaanvraag
25-02-2009 Datum kennisgeving
25-02-2009 Ter inzage legging van de informatie
24-04-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
01-09-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-09-2009 Kennisgeving MER
14-09-2009 Ter inzage legging MER
04-11-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase

De Commissie adviseert in het milieueffectrapport (MER) aandacht te besteden aan:

  • de emissies naar lucht en water ten gevolge van de gasproductie, installatie van het platform en boorwerkzaamheden;
  • de gevolgen voor de natuur van (onderwater)geluid  en lichtemissies tijdens de aanleg en exploitatie van het satellietplatform, en boor/putcompletiewerkzaamheden;
  • de gevolgen op het te beschermen gebied de Klaverbank.

Toetsing MER

Het MER geeft een goede beschrijving van de milieueffecten tijdens de aanleg en exploitatie van het satellietplatform, en boor/putcompletiewerkzaamheden. Hierbij is aandacht besteed aan emissies naar lucht en water en de gevolgen voor de natuur van (onderwater)geluid en lichtemissies. Uit deze beschrijving blijkt dat de voorgenomen activiteit geen gevolgen heeft voor de te behouden kenmerken en natuurwaarden van het gebied de Klaverbank. Het MER geeft ook een aanzet voor een evaluatie programma van de emissies naar water en lucht, veiligheid en controle- en beheersmaatregelen. Tevens wordt gesteld dat de initiatiefnemer de resultaten van dit programma beschikbaar zal maken voor een eventueel uit te voeren onderzoek naar de mogelijke cumulatieve milieueffecten van activiteiten op het Nederlands Continentaal Plat. De Commissie onderschrijft het belang van een dergelijke vervolgstap.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
dr. Norbert Dankers
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Total E&P Nederland B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018