2212. Pilot zandmotor Delflandse kust

De 'Zandmotor' is een project voortgekomen uit het Innovatieplatform. Het principe van de Zandmotor is het voor een periode van 20 jaar éénmalig suppleren van een grote hoeveelheid zand op één plek voor de kust in plaats van periodiek kleinere hoeveelheden over het hele kusttraject. Het gewenste effect is dat dit zand zich door natuurlijke processen verspreidt langs de kust, en op die manier voorziet in het noodzakelijke kustonderhoud en de beoogde kustontwikkeling (onder meer duinaangroei). Ook biedt dit kansen voor natuur en/of recreatie. Voor het project is winning van maximaal 24 miljoen m3 zand nodig. Belangrijke nevendoelstelling  voor deze pilot is het ontwikkelen van kennis over de processen die bij een dergelijk concept een rol spelen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-01-2009 Datum kennisgeving
26-01-2009 Ter inzage legging van de informatie
29-01-2009 Adviesaanvraag
23-03-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
17-02-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-03-2010 Kennisgeving MER
23-03-2010 Ter inzage legging MER
20-05-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het MER geeft goede informatie voor de besluitvorming over de Zandmotor en de voorliggende uitvoeringsalternatieven. De uitgevoerde studies zijn weliswaar van goede kwaliteit maar duiden ook op belangrijke onzekerheden over de beoogde werking van de Zandmotor en de doorvertaling daarvan in duinaangroei. De Commissie concludeert op basis van deze studies dat de voorspelde duinaangroei (plaats en omvang) met meer en grotere onzekerheden omgeven is dan blijkt uit het MER. Zij is van mening dat de benoemde bandbreedtes in de voorspellingen van de duinaangroei groter zouden moeten zijn dan vermeld.

De Commissie acht het echter niet zinvol dat op dit moment nog meer onderzoek wordt verricht. Gezien de complexiteit van de situatie meent zij dat nieuw onderzoek op dit moment niet tot meer zekerheden zal leiden. Zij adviseert daarom de grote(re) onzekerheden mee te wegen bij het besluit over het al dan of niet aanleggen van de Zandmotor, en - indien ervoor gekozen wordt de Zandmotor aan te leggen - de condities voor de uitvoering van een robuust en uitvoerbaar onderzoekprogramma te creëren.

Voor meer informatie zie het toetsingsadvies.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
prof. dr. Piet Hoekstra
dr. Godfried van Moorsel
drs. Fred van der Vegte

Voorzitter: prof. dr. ir. Rudy Rabbinge
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C05.2 tot 1-4-2011: Ophogen van de zeebodem of uitbreiden van een eiland >= 500ha
C16.2 tot 1-4-2011: Continentaal plat: winning oppervlaktedelfstoffen >= 500ha

Bijgewerkt op: 19 dec 2012