2200. Windpark Bouwdokken Neeltje Jans te Veere

Besluitvorming over een bestemmingsplan om een nieuw windpark van maximaal 54 MW op Neeltje Jans te Veere ruimtelijk mogelijk te maken.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-12-2008 Adviesaanvraag
17-12-2008 Datum kennisgeving
17-12-2008 Ter inzage legging van de informatie
03-03-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-01-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-01-2011 Kennisgeving MER
12-01-2011 Ter inzage legging MER
30-03-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het milieueffectrapport (MER) is prettig leesbaar en beschrijft op inzichtelijke wijze de milieueffecten van de verschillende alternatieven.

De Commissie vraagt in haar advies aandacht voor de omgang met mitigerende maatregelen voor de vogelsoorten Visdief en Dwergstern.

Het MER verwijst voor het effect van geluid door heiwerkzaamheden op vogels en het onderwaterleven naar metingen uitgevoerd bij de Eemshaven. De Commissie vraag zich af of de conclusies in het MER hierover terecht zijn. Dit is een belangrijke kennisleemte. De Commissie adviseert daarom de heiperiode zo te kiezen dat verstoring (onder en boven water) minimaal is of het in het MER genoemde alter-natief – het schroeven van de palen - verder uit te werken.

Lees verder in het advies.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Lon Schöne
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Veere

Bevoegd gezag
Gemeente Veere

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 15megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018