2125. Lelystad Airport

Ontwikkeling van Lelystad Airport door verlenging van de start- en landingsbaan en wijziging van het gebruik van de luchthaven. Het is hierbij de bedoeling om zakelijk vliegverkeer dat nu nog op Schiphol Oost wordt afgehandeld, te verplaatsen naar Lelystad evenals een aantal lijn- en charter-vluchten.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-06-2008 Datum kennisgeving
04-06-2008 Ter inzage legging van de informatie
11-06-2008 Adviesaanvraag
09-09-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
28-05-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
10-06-2009 Kennisgeving MER
10-06-2009 Ter inzage legging MER
aanvulling MER
17-08-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
17-09-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht bij het aanvullend toetsingsadvies
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie voor de m.e.r. vindt dat het MER samen met  de aanvulling daarop, de milieueffecten van de alternatieven goed beschrijft. De geluidcontouren, het aantal geluidgehinderden, de slaapverstoring, ongevalrisico’s en atmosferische depositie blijken in beide alternatieven toe te nemen ten opzichte van de referentiesituatie, maar blijven binnen de normen. De alternatieven verschillen op deze punten vrijwel niet. Voor natuur ligt dit anders. De route over de Oostvaardersplassen (PA) kan mogelijk leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van dit Natura 2000-gebied. In de route richting Gooi/Veluwemeer, het meest milieuvriendelijke alternatief  is die aantasting afwezig. Kijk ook bij jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Ben Ale
ing. Rob Vogel
dr. Joost Wesseling
dr. ir. Tjeert ten Wolde

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Frans Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Lelystad Airport

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C06.2 tot 1-4-2011: Wijziging in inrichting of intensivering gebruik luchtvaartterrein (voor Schiphol inclusief luchtverkeerswegen)

Bijgewerkt op: 05 nov 2018