2106. Liquid Storage Terminal Anaconda B.V. te Vlaardingen

Anaconda B.V. heeft het voornemen een Liquid Storage Terminal met een opslagcapaciteit van circa 440.000 m3 te realiseren op het voormalige Shell-terrein gelegen aan de kreekweg te Vlaardingen. Op de geplande terminal zullen diverse vloeibare petrochemische en chemische producten worden opgeslagen en vervolgens per schip, per as of per spoor verder worden getransporteerd naar de eindgebruiker.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-05-2008 Adviesaanvraag
19-05-2008 Datum kennisgeving
19-05-2008 Ter inzage legging van de informatie
18-07-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De commissie beschouwt de volgende punten als essentiƫle informatie in het milieueffectrapport:

  • kwantitatieve milieu-informatie; het MER moet de milieueffecten van het voornemen vergelijken met de referentiesituatie. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de milieuaspecten externe veiligheid, luchtkwaliteit en natuur. Hierbij moeten de milieueffecten en mogelijke mitigerende maatregelen kwantitatief worden uitgewerkt;
  • een kwantitatieve weergave van de te verwachten hinder voor de omgeving als gevolg van geuremissies en transport over de weg en per rails;
  • een goede samenvatting. De samenvatting moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Ben Ale
ir. Henk Buijtenhek
Theo Knottnerus
dr. Nico de Vries

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. ing. Jan Henk Tigelaar

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Anaconda B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C25.0 tot 1-4-2011: Opslag aardolie, petrochemische of chemische producten >= 200.000ton

Bijgewerkt op: 10 jul 2018