2101. Verbreding Julianakanaal tussen Limmel en Elsloo

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in 2003 delen van het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute vernietigd. Voor het onderdeel verbreding Julianakanaal tussen Limmel en Elsloo oordeelde de rechter dat het besluit tot westelijke verbreding onvoldoende was afgewogen. Het MER verbreding Julianakanaallevert extra milieu-informatie, zodat het besluit beter afgewogen kan worden.   Het MER verbreding Julianakanaal gaat uitsluitend over het Julianakanaal als onderdeel van het deelproject Maasroute. De doelstelling van het Maastroute project is om de Maas en bijbehorende kanalen tussen Ternaaien en Weurt veiliger, vlotter en beter toegankelijk te maken voor goederentransport over water.

Procedure en adviezen

Toetsing
17-04-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-04-2008 Kennisgeving MER
18-04-2008 Ter inzage legging MER
01-10-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
2101-45tsa_aanv.pdf

Opmerkingen bij de advisering

Bij de toetsing van het MER miste de Commissie essentiële informatie over de doelstelling van het voornemen, het meest milieuvriendelijk alternatief en de vergelijking van alternatieven. Daarop heeft de initiatiefnemer een aangepast MER opgesteld. Daarmee is de essentiële informatie voor de besluitvorming aanwezig. Uit het aangepast MER blijkt onder andere dat:

  • het verkeersmanagementalternatief kan worden beschouwd als het meest milieuvriendelijk alternatief;
  • het oost-alternatief niet realistisch is vanwege de negatieve gevolgen voor het Natura 2000-gebied Bunder en Elslooërbos.

De Commissie plaatst enkele kanttekeningen bij de vergelijking van de alternatieven en heeft aanbevelingen gegeven voor het vervolgtraject, onder andere met het oog op de nautische veiligheid.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wil van Duijvenbooden
ir. Casper van der Giessen
drs. Sjef Jansen
ing. Ruud Jansen

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat Maaswerken

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C03.2 tot 1-4-2011: Hoofdvaarweg: vergroten of verdiepen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018