2093. Verbreding Tractaatweg, Terneuzen

De provincie Zeeland wil de Tractaatweg (N62) tussen de aansluiting 'Kanaalkruising Sluiskil' en de Belgische grens verbreden. De verbreding van 2x1 rijstrook naar 2x2 rijstroken heeft tot doel de bereikbaarheid van de kanaalzone in Zeeuws Vlaanderen te verbeteren. De ontwikkelingen in dit gebied (uitbreiding van bedrijventerrein en verbetering van de infrastructuur) leiden tot een toename van het verkeer.

Procedure en adviezen

richtlijnen
23-04-2008 Adviesaanvraag
23-04-2008 Datum kennisgeving
23-04-2008 Ter inzage legging van de informatie
26-06-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
05-06-2013 Kennisgeving MER
06-06-2013 Ter inzage legging MER
10-06-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
29-08-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
10-10-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies over het MER en aanvulling op het MER
De Commissie vindt dat het MER en de aanvulling daarop de essentiële informatie bevatten om een besluit te kunnen nemen. Uit het MER bleek dat er mogelijke gevolgen van stikstofdepositie zijn door de verbreding van de Tractaatweg op het nabijgelegen Natura 2000-gebied Canisvliet. Met de aanvulling op het MER wordt onderbouwd dat met extra maatregelen gericht op waterhuishouding en begrazingsdruk in Canisvliet deze gevolgen uitgesloten kunnen worden.

 

Richtlijnenadvies
De belangrijkste punten voor het MER zijn volgens de Commissie:

  • Onderbouwing van nut en noodzaak van de verbreding.
  • Gevolgen voor de verkeersafwikkeling en de daarmee samenhangende effecten op de geluidbelasting in de omgeving.
  • Effecten voor natuur, inclusief kansen voor ecologische verbindingen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ir. Jan Termorshuizen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zeeland

Bevoegd gezag
Gemeente Terneuzen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018