2058. Buitengebied Ommen

De gemeente Ommen wil voor het buitengebied behorende bij haar gemeente het bestemmingsplan herzien. Hiermee wordt het reconstructieplan Salland Twente verder uitgewerkt. Vanwege de aanwezigheid van Natura 2000-gebied en het kaderstellend zijn van het bestemmingsplan voor m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Bevoegd gezag bij deze procedure is de gemeenteraad.

Procedure en adviezen

Notitie reikwijdte en detailniveau
30-01-2008 Datum kennisgeving
30-01-2008 Ter inzage legging van de informatie
26-02-2008 Adviesaanvraag
15-04-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing planMER
23-09-2009 Kennisgeving MER
23-09-2009 Ter inzage legging MER
09-10-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsing aanvulling planMER
22-12-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-01-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

 De Commissie vraagt om in het MER inzicht te geven in onder andere:

  • de huidige milieubelasting en de milieugebruiksruimte;
  • de emissie van ammoniak en de hieruit voorkomende depositie op kwetsbare natuur vanuit de gehele veehouderijsector.

Tijdens de toetsing heeft de Commissie mede naar aanleiding van de zienswijzen en adviezen kenbaar gemaakt dat het milieueffectrapport (MER) op een aantal onderdelen nog onvolledig was of geen juist beeld gaf. Naar aanleiding hiervan heeft de initiatiefnemer nadere informatie (in de vorm van een herzien MER) aangeleverd over:
• ontbrekende informatie over ontwikkelingen in het bestemmingsplan;
• de relatie tussen de in het MER beschreven alternatieven en het bestemmingsplan;
• de effecten van de intensieve veehouderij door het plan ten opzichte van de uitgangssituatie.
 
De Commissie is van mening dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiële informatie aanwezig is voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming.
  
Uit het herziene MER blijkt dat de milieu-informatie er mede toe heeft geleid dat de Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) Beerzerveld en Maanweg niet als zodanig zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Uit de nu toegevoegde passende beoordeling blijkt dat significant negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden in dit stadium van de besluitvorming niet zijn uit te sluiten. Er is aangegeven dat dit ook een aandachtspunt zal zijn bij iedere individuele bedrijfsuitbreiding. De toelichting bij het herziene MER geeft aan dat een aantal functies weliswaar wordt (her)bestemd maar dat deze (her)bestemmingen geen aanzienlijke milieueffecten met zich meebrengen en dat deze daarom niet in het MER zijn opgenomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Ommen

Bevoegd gezag
Gemeente Ommen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 05 nov 2018